Jeżeli spór o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników został wytoczony przez wspólnika, który jest także członkiem zarządu pozwanej spółki, to zarząd nie może działać w imieniu pozwanej.
ORZECZENIE
Sait B., będący wspólnikiem spółki R. i równocześnie członkiem zarządu, wystąpił z powództwem o uchylenie uchwały jej nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. Odpowiedź złożył pełnomocnik, ale pełnomocnictwo do działania w imieniu pozwanej zostało udzielone dwóm pełnomocnikom i podpisane przez wiceprezesa zarządu. Zarząd jest 5-osobowy, a zgodnie z obowiązującymi u pozwanej zasadami reprezentacji mogą ją reprezentować prezes zarządu i wiceprezesi samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu łącznie. Zarządzeniem sądu pozwana została wezwana do ustanowienia uchwałą pełnomocnika do jej reprezentowania. Obaj pełnomocnicy wyjaśnili, że nie zachodzi niemożność działania zarządu za spółkę, bo powód działał jako wspólnik, a nie członek zarządu.
Sąd II instancji, rozpatrując apelację powoda, powziął wątpliwości, które przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Zapytał, czy zachodzi niemożność działania zarządu za spółkę w sytuacji, gdy powództwo wytacza wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu, mimo że pozostali członkowie zarządu, zgodnie z obowiązującym w spółce sposobem reprezentacji, mogliby ją reprezentować w procesie.
W odpowiedzi SN podkreślił, że powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wnoszone jest przeciwko spółce, a nie jej wspólnikom. Dlatego istotna jest kwestia reprezentacji. Artykuł 253 par. 2 k.s.h. mówi m.in., że jeśli zarząd nie może działać za spółkę i nie ma uchwały wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, sąd wyznacza kuratora spółki. Ale przepis ten nie wyjaśnia, kiedy zarząd nie może działać za spółkę. Dlatego też SN podjął uchwałę, w której stwierdził, że zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników wytoczonym przez wspólnika, będącego jednocześnie członkiem zarządu pozwanej spółki.
Sygn. akt III CZP 63/09