Do bazy danych głównego inspektora ochrony środowiska o zużytym sprzęcie RTV i AGD trafią wszystkie informacje o masie zebranych odpadów, a także o procesach recyklingu, jakim zostały poddane. Zmiany takie przewiduje rozporządzenia ministra środowiska w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie, które właśnie weszło w życie.

Nowe rozporządzenie porządkuje gromadzone informacje w bazie danych. Związane jest to z wprowadzonym od tego roku obowiązkiem osiągania przez producentów czy importerów sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu. Ponadto w zależności od rodzaju wprowadzanych na rynek urządzeń inne są także poziomy odzysku i recyklingu odpadów ze starych telewizorów, pralek czy narzędzi elektrycznych. Dlatego w bazie danych są gromadzone oddzielnie dane dla różnych urządzeń.

Rozporządzenie rozszerza również zakres informacji zawartych w rocznym raporcie o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który co roku sporządzany jest przez głównego inspektora ochrony środowiska. Do tej pory funkcjonował ogólny zakres takich danych, co utrudniało sporządzenie raportu odzwierciedlającego rzeczywiste funkcjonowanie rynku gospodarowania zużytym sprzętem RTV i AGD. Po zmianach roczny raport GIOŚ obejmuje m.in. informacje o ilości wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru, o umowach zawartych pomiędzy wprowadzającymi sprzęt a organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o prowadzonych procesach odzysku oraz zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przedsiębiorcy muszą zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku dużych urządzeń AGD i np. automatów do wydawania napoi trzeba zagwarantować odzysk na poziomie 80 proc. i recykling na poziomie 75 proc. masy zużytego sprzętu. Nieco niższe wymagania postawiono producentom i importerom komputerów czy telefonów. W ich przypadku poziom odzysku wynosi 75 proc., a recyklingu – 65 proc.

4 kg elektrośmieci w przeliczeniu na jednego mieszkańca powinna zbierać Polska

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra środowiska z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz.U. nr 132, poz. 1092).