Wszystkie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym będą rozstrzygane tylko w jednym sądzie w Polsce. Bez znaczenia będzie wartość przedmiotu sporu. Minister sprawiedliwości przygotował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia e-sądu. Zgodnie z nim właściwym do rozstrzygania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym będzie sąd rejonowy w Lublinie. Nowy sąd w Lublinie zacznie swoją działalność z początkiem przyszłego roku.

Potrzebne konto

Z elektronicznego postępowania upominawczego będą mogły skorzystać jedynie osoby, które będą miały założone specjalne konto. Za jego pośrednictwem będą udostępniane im elektroniczne akta sprawy. Po uwierzytelnieniu się na koncie pozwany i jego przedstawiciel użytkownik uzyskają dostęp do akt elektronicznych po podaniu poufnego identyfikatora sprawy, który pozwany otrzyma wraz z odpisem nakazu zapłaty.

Konieczne hasło

Procedurę zakładania konta w systemie teleinformatycznym oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w projekcie rozporządzenia określił minister sprawiedliwości. Zgodnie z tym rozporządzeniem użytkownik będzie miał obowiązek wskazania nazwy i hasła oraz podania imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz dowodu osobistego, a także miejsca urodzenia oraz adresu poczty elektronicznej. Dla osób posługujących się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, założenie konta nastąpi po złożeniu podpisu w systemie teleinformatycznym.

Wszystkie opłaty uiszczane w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez powodów niereprezentowanych przez adwokata, radcę prawnego i rzecznika patentowego i niekomunikujących się z sądem za pomocą własnego oprogramowania będą musiały być wnoszone wyłącznie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez system teleinformatyczny.

Opłaty sądowe

Tylko profesjonalni pełnomocnicy i powód komunikujący się z sądem za pomocą własnego oprogramowania będą mogli uiszczać je w tradycyjnej formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów. Będą mogli też korzystać z pomocy mechanizmów udostępnianych przez system teleinformatyczny.

– Wniesienie opłaty będzie elementem identyfikującym stronę i uniemożliwi wniesienie anonimowo wielu pozwów. W piśmie trzeba będzie poinformować o uiszczeniu opłaty sądowej – tłumaczy adwokat Ewa Załęga z kancelarii Załęga i Partnerzy.