Przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający musi zachować zasady uczciwej konkurencji. Nie może nakazywać przedsiębiorcom, jak wykonać zamówienie.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup dwóch samochodów pożarniczych. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Kielcach wniosło jednak protest na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarzuciło zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przedsiębiorstwo domagało się usunięcia ze specyfikacji kilku zapisów dotyczących technicznych rozwiązań w zamawianych samochodach, jak np. ich długość czy norma czystości emisji spalin. Jego zdaniem wymagania te ograniczały konkurencję i nie były uzasadnione obowiązującymi przepisami ani potrzebami.
Zamawiający – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zgodziła się tylko z jednym zarzutem protestu. Zmieniła więc tylko jeden zapis swojej specyfikacji i na jego podstawie kontynuowała procedurę przetargową. Protestująca spółka nie zgodziła się jednak z takim postępowaniem zamawiającego i odwołała się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W swoim odwołaniu podtrzymała wszystkie zarzuty, jakie podnosiła w proteście.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że odwołanie przedsiębiorstwa zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem KIO przy określaniu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza przy jego precyzyjnym opisie, zamawiający winien wykazać jak największą czujność, gwarantującą mu osiągnięcie celu, jednakże przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji. Każdy z wykonawców osiągnięcie zamierzonego rezultatu preferuje w sposób odmienny. W przypadku firmy konkurencyjnej może to być np. rozwiązanie techniczne zakładające automatyczny system tłumienia wahań drabiny. Odwołujący zaś ten sam efekt osiąga poprzez zastosowanie innej technologii wykonania przęseł drabiny. Oba sposoby zasługują na uwzględnienie.
Krajowa Izba Odwoławcza, biorąc pod uwagę zachowanie zasady uczciwej konkurencji, nakazała zamawiającemu dokonanie zmian części zapisów specyfikacji, których domagało się Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w Kielcach. PUH zostało jednocześnie dopuszczone do udziału w postępowaniu przetargowym.