Wciąż nie wiadomo kiedy projekt nowelizacji trafi do Sejmu, na razie resort wydłużył termin jego konsultacji, które miały się zakończyć 2 listopada. Prace nad dokumentem trwają od ponad roku - we wrześniu 2008 r. rozpoczęła je debata ze środowiskiem, a wiosną resort ogłosił projekt nowelizacji. Początkowo niewielkich rozmiarów nowela poszerza się o kolejne zmiany.

Resort kultury chce m.in. znieść obowiązujący dziś przepis, pozwalający zawiesić dziennik lub czasopismo, jeśli w ciągu roku trzykrotnie popełniono w nim przestępstwo. Choć przepis ten nie był nigdy zastosowany w praktyce - to jak podkreśla ministerstwo - mógł służyć do tłumienia wolności prasy. Obecnie wystarczy bowiem, że redaktor naczelny trzy razy w ciągu roku odmówi publikacji sprostowania, urzędowego komunikatu czy ogłoszenia sądowego, by dziennik lub czasopismo mogło zostać zawieszone nawet na rok, co w praktyce oznaczałoby jego likwidację.

Nowością jest także liberalizacja kryteriów, które spełniać musi redaktor naczelny - zrezygnowano m.in. z wymogu, by był on obywatelem Polski.

W projekcie zmieniono przepisy dotyczące sprostowań oraz zlikwidowano przepis o prawie do odpowiedzi na materiał prasowy

Projekt w obecnej wersji stwierdza też wprost, że blogi internetowe, korespondencja elektroniczna, serwisy społecznościowe oraz prywatne strony internetowe nie mogą być uznawane za prasę. Taki przepis, w połączeniu z innym, mówiącym, że prawo zachowania tajemnicy dziennikarskiej przysługuje autorom materiałów prasowych zakłada jednak, że na tajemnicę dziennikarską nie będą mogli się powoływać blogerzy.

W projekcie zmieniono przepisy dotyczące sprostowań oraz zlikwidowano przepis o prawie do odpowiedzi na materiał prasowy.

Precyzuje się też zasady autoryzacji, której dziennikarz "nie może odmówić" osobie udzielającej dosłownie cytowanej wypowiedzi. W stosunku do pierwotnego projektu radykalnie skrócono jednak terminy, w których ma ona nastąpić. Wypowiedź dla dzienników trzeba będzie autoryzować "nie później niż w ciągu sześciu godzin", dla czasopism - w ciągu trzech dni.

Rozszerzony ma być krąg podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji prasie

Zmodyfikowany projekt wprowadza definicję dziennikarza. Jest nim "osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, na rzecz i z upoważnienia redakcji, w szczególności pozostająca z redakcją w stosunku pracy". Z dziennikarza zdjęto obowiązek "służby państwu".

Projekt dotyczy też kwestii tajemnicy dziennikarskiej. Proponuje się m.in., by za treść opublikowanych materiałów prasowych i listów do redakcji, których autorstwo lub źródło zawartych w nich informacji pozostaje w tajemnicy, odpowiadał redaktor naczelny.

Rozszerzony ma być krąg podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji prasie, przez włączenie do niego: przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.