Czytelnik będzie zdawał egzamin adwokacki w grudniu 2009 r.

– Czy w trakcie grudniowego egzaminu adwokackiego odbędzie się część ustna – pyta pan Adam z Łodzi.

Nie. Egzamin zawodowy dla adwokatów będzie składał się wyłącznie z pięciu części pisemnych. Pierwsza część egzaminu będzie polegała na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. W trakcie drugiego etapu zdający będzie musiał zmierzyć się z zadaniem z zakresu prawa karnego. W praktyce będzie chodziło o przygotowanie aktu oskarżenia lub apelacji. Gdy zdający uzna, że brak jest podstaw do ich wniesienia, będzie musiał sporządzić opinię prawną na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny. Następnie kandydaci na adwokatów będą musieli przygotować pismo w sprawie cywilnej. W trakcie czwartej części egzaminu adwokackiego kandydaci rozwiążą zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Zdający będą musieli przygotować podobne pisma procesowej tak jak w trakcie części cywilnej. Ostatni etap egzaminu adwokackiego to rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego. Będzie ono polegało na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do NSA. W przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia, zdający będą musieli sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Podstawa prawna

Art. 78d i 78 f ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 146 poz. 1188).