Tajemnica adwokacka jest cenną instytucją, służącą nie tylko podejrzanym, lecz również wymiarowi sprawiedliwości.

Bez ujawniania w aktach

Oskarżeni, szczególnie długotrwale „tymczasowo” aresztowani, konsultują najdziwniejsze zamierzenia, w tym również celowość fizycznej eliminacji członków składu orzekającego. Czasem te myśli towarzyszą im po odzyskaniu wolności, kiedy mogą już rozmawiać przez telefon. Bezsprzecznie warto zadbać o to, by tego rodzaju plany były omówione z obrońcą, by oskarżony nie bał się o tym porozmawiać i wiedział, że treść rozmowy nie zostanie ujawniona w aktach sprawy. Jest również oczywiste, że faktyczna realizacja prawa do obrony możliwa jest jedynie w warunkach „pełnej szczerości”. Takie warunki nie są możliwe do osiągnięcia, jeśli klient zakłada, że treść rozmowy być może zostanie utrwalona i ujawniona w aktach sprawy.

Operacyjnie i procesowo

Kontrola rozmów telefonicznych ma charakter operacyjny, bądź procesowy. Kontrola operacyjna może być prowadzona na podstawie kilku aktów prawnych. Artykuł 19 ustawy o policji, celem „zapobieżenia wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw”, enumeratywnie wyliczonych w tym przepisie. Kontrola taka wymaga zgody sądu okręgowego, zaś z wnioskiem o jej wydanie może wystąpić komendant główny policji, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego albo komendant wojewódzki policji, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego. Przepis zawiera szczątkową regulację dotyczącą niszczenia materiałów zgromadzonych w toku kontroli operacyjnej. W art. 19 ust. 17 przewidziano, że materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Przepis dotyczy więc materiałów kompletnie bezwartościowych. Tymczasem jeśli pozyskane materiały pozwalają na wszczęcie postępowania karnego albo mają znaczenie dla toczącego się już postępowania, to wówczas właściwemu prokuratorowi przekazuje się wszystkie materiały pozyskane w ramach kontroli operacyjnej (art. 19 ust. 15). Nie ma więc żadnych wyjątków i nic nie można zniszczyć.