Od elektrowni, która działa na podstawie ważnego zezwolenia administracyjnego, nie można żądać zaniechania immisji szkodliwych dla środowiska substancji.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpoznawał skargę landu Oberoesterreich z Górnej Austrii, właściciela nieruchomości rolnych, położonych 60 km od czeskiej elektrowni atomowej Temelin. Czeskie władze wydały wymaganą przez prawo zgodę na budowę i funkcjonowanie elektrowni jądrowej.

Zarzuty landu

Austriacki powód dowodził, że promieniowanie radioaktywne emitowane z elektrowni może trwale przeszkodzić w korzystaniu z ich gruntów.
Władze landu twierdziły, że zgodnie z austriackim prawem, właściciel nieruchomości może zakazać negatywnych wpływów z nieruchomości swojego sąsiada, jeżeli wykraczają one poza przeciętną miarę wynikającą ze stosunków miejscowych i utrudniają korzystanie z nieruchomości. Prawo krajowe umożliwia właścicielowi nieruchomości żądanie zaniechania immisji (działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim) lub wyeliminowania ryzyka związanego z promieniowaniem.

Normy są przestrzegane

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że podstawowe normy, mające chronić przed zagrożeniami związanymi z promieniowaniem jonizującym, zawarte są w Dyrektywie Rady 96/29/Euratom z 13 maja 1996 r. (Dz.Urz. UE L 159).
Jak zaznaczył ETS, przestrzeganie unijnych norm przez elektrownię w Temelinie zostało skontrolowane przez unijną komisję, po przystąpieniu Czech do Unii Europejskiej.

Zakres zadań

Dlatego sądy austriackie, rozstrzygające skargi swoich obywateli czy organów władzy, powinny uwzględnić zezwolenie na działalność elektrowni wydane przez organy czeskie. Co więcej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe spoczywa na państwie, którego jurysdykcji podlega obiekt jądrowy. Dlatego nie można żądać od elektrowni ograniczenia immisji, a tym samym działalności zakładu, który funkcjonuje zgodnie z prawem. Jeżeli zakłócenia powodowane przez obiekt wykraczają ponad przeciętną miarę, właściciele nieruchomości mogą dochodzić przed sądem jedynie naprawienia rzeczywiście poniesionych szkód.
Sygn. C-115/08