PODATKI

Na ulgi w opłacaniu podatku mogą również liczyć przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opłacanie karty podatkowej (w okresie zawieszenia mają oni zmniejszony podatek). Z kolei przedsiębiorcy będący podatnikami VAT zwolnieni są z konieczności składania w tym okresie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Ponadto zasadą jest, że w okresie zawieszenia nie amortyzuje się środków trwałych.

Powiadomienie urzędu

Dla skutecznego zwolnienia przedsiębiorców z obowiązków podatkowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej konieczne jest powiadomienie o fakcie zawieszenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podobnie jak w przypadku zawieszania obowiązków wobec ZUS, również tu obowiązuje zasada, że przedsiębiorcy – osoby fizyczne nie muszą składać osobnego zgłoszenia o zawieszeniu. Samodzielne poinformowanie o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego jest natomiast wymagane w przypadku firm rejestrowanych w KRS.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność:

● indywidualnie,

● w ramach spółki cywilnej

właściwy miejscowo organ ewidencyjny zobowiązany jest do przekazania informacji o zawieszeniu działalności (lub wznowieniu działalności zawieszonej) właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zwolnienie z obowiązków informacyjnych względem fiskusa ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (względnie 19-proc. liniowej stawki podatku), jak i opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej dotyczy natomiast osobowych spółek prawa handlowego. Przepisy o zawieszeniu obowiązków podatkowych stosuje się, pod warunkiem że podatnik będący wspólnikiem spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji do KRS o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) zawiadomi na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Obowiązek ten wynika z art. 44 ust. 11 i ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 1f ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

UWAGA POWIADOMIENIE URZĘDU

Obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie wspólników osobowych spółek prawa handlowego oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych. O zawieszeniu działalności nie muszą powiadamiać fiskusa jednoosobowe firmy i wspólnicy spółek cywilnych

Obowiązek pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia działalności dotyczy również podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli m.in. spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Podatnik, którym w tym wypadku jest spółka, powinien dopełnić tego obowiązku również przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do KRS. Obowiązek ten uregulowany został w art. 25 ust. 5a – 5c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, a zatem również zapłaty podatków, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania tej działalności.

PRZYKŁAD: ZAWIESZENIE SPÓŁKI CYWILNEJ

Dwóch wspólników spółki cywilnej zamierza zawiesić prowadzoną działalność. Jeden z nich opodatkowany jest podatkiem liniowym, drugi rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych. W przypadku zawieszenia działalności zwolnienie z obowiązku opłacania zaliczek będzie dotyczyło zarówno wspólnika opłacającego PIT na zasadach ogólnych, jak i rozliczającego się według stawki liniowej. Wniosek o zawieszenie muszą jednak złożyć obaj wspólnicy.