Podobnie jak decyzja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, również decyzja o jej wznowieniu należy wyłącznie do przedsiębiorcy.
PROCEDURY
Wznowienie działalności nie następuje automatycznie. Po upływie okresu, na który zgodnie z wnioskiem złożonym do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego działalność została zawieszona, przedsiębiorca ma obowiązek ją wznowić. Nie ma również przeszkód, aby przedsiębiorca zgłosił informację o wznowieniu działalności przed planowanym terminem jej odwieszenia.
Procedura odwieszania działalności gospodarczej odbywa się na analogicznych zasadach jak jej zawieszenie. Wymaga zatem złożenia odpowiedniego zgłoszenia przez przedsiębiorcę.

Wznowienie przez osoby fizyczne

W przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych, wznowienie działalności gospodarczej wymaga poinformowania o tym organu ewidencyjnego, a zatem właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym celu przedsiębiorca dokonuje odpowiedniego zgłoszenia wykorzystując formularz EDG-1.
Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca wypełnia jedynie w części EDG-1 następujące rubryki i pola:
● 01.4 – określenie rodzaju wniosku – wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej;
● 02 – nazwa i adres organu ewidencyjnego;
● 03.1 – właściwy naczelnik urzędu skarbowego;
● 04 – urząd statystyczny;
● 05 – nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych;
● 06 – nr wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
● 07 – dane osobowe;
● 08 – adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy;
● 10 – oznaczenie przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy;
● 22 – informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (określenie daty wznowienia).
Zasady złożenia wniosku są takie same jak w przypadku składania wniosku o zawieszenie. Przedsiębiorca może zatem wybrać się do urzędu osobiście, złożyć wniosek przez pełnomocnika, wysłać go pocztą (listem poleconym) lub elektronicznie (jeżeli w danym urzędzie istnieje taka możliwość).
Zgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat. Na żądanie przedsiębiorcy organ ewidencyjny wydaje mu zaświadczenie potwierdzające wznowienie działalności gospodarczej. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ZAWIESZONEJ
Upływ okresu zawieszenia, określonego w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie oznacza, że automatycznie następuje wznowienie jej wykonywania. Aby przedsiębiorca mógł podjąć zawieszoną działalność, musi złożyć do organu ewidencyjnego albo sądu rejestrowego zgłoszenie o jej wznowieniu. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podobnie jak jej zawieszenie zwolnione jest z opłat.Wznowienie przez spółki

Zasada, że wznowienie działalności gospodarczej następuje wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy, ma zastosowanie również do przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie wznowienia działalności przedsiębiorca składa w sądzie rejestrowym na formularzu KRS Z62: Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku informowania sądu rejestrowego o wznowieniu działalności przedsiębiorca w części C formularza zaznacza, że zgłoszenie dotyczy wznowienia wykonywania działalności, a następnie określa dokładną datę wznowienia. Wpis o wznowieniu działalności jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w KRS.
Wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpis informacji o wznowieniu działalności polega na zamieszczeniu w dziale 6 rejestru przedsiębiorców daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Sankcje dla osób fizycznych

Przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, po upływie okresu zawieszenia musi dopełnić formalności mających na celu jej wznowienie. Brak zgłoszenia w organie ewidencyjnym lub sądzie rejestrowym informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu ma negatywne konsekwencje.
W przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych niezłożenie w urzędzie gminy informacji o wznowieniu działalności gospodarczej stanowi przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności, na postawie art. 7e ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Z punktu widzenia organu ewidencyjnego brak zgłoszenia informacji o odwieszeniu firmy oznacza odstąpienie przez przedsiębiorcę od zamiaru jej kontynuowania. Wykreślenie nie następuje jednak automatycznie po upływie dwóch lat od daty zawieszenia firmy. Zgodnie z art. 7e ust. 1a wykreślenie z ewidencji musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsiębiorcy i wyznaczeniem mu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jest to warunek niezbędny do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji.
PRZYKŁAD: WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI
Przedsiębiorca zawiesił działalność na okres roku. Nie wznowił działalności gospodarczej w terminie wskazanym we wniosku o zawieszenie. Upłynął kolejny rok. W tej sytuacji przedsiębiorcy grozi wykreślenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Okresowe wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej może trwać nie dłużej niż 24 miesiące. Wykreślenie firmy z ewidencji nie następuje jednak automatycznie wraz z upływem dwóch lat od momentu jej zawieszenia. Organ ewidencyjny ma obowiązek wezwać przedsiębiorcę do dokonania zgłoszenia wznowienia działalności wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego trzydziestodniowego terminu. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, organ ewidencyjny dokonuje wykreślenia wpisu. W takim wypadku powrót na rynek jest możliwy wyłącznie po dokonaniu ponownej rejestracji firmy.
PRZYKŁAD: ZMIANA MOMENTU WZNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI
Przedsiębiorca ma problemy zdrowotne. Złożył w urzędzie gminy wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w okresie od czerwca do końca grudnia. Okazało się jednak, że przedsiębiorca może wcześniej wrócić do pracy. Ma taką możliwość. We wniosku EDG-1, w części dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności wymagane jest wskazanie okresu, na który zawieszana jest działalność gospodarcza. Jest to jedynie przewidywany okres zawieszenia. Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca wznowił działalność wcześniej niż początkowo to planował. W tym celu składa wniosek EDG-1 jako dotyczący wznowienia działalności, w którym określa właściwą (w tym przypadku wcześniejszą) datę wznowienia działalności gospodarczej.Na podstawie decyzji

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji może on podjąć działalność tylko wtedy, gdy dokona ponownej rejestracji.
Decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca, który się z nią nie zgadza, może kwestionować na ogólnych zasadach. Oznacza to, że przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przedsiębiorcy pozostaje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sankcje dla spółek

Tak jak w przypadku indywidualnych przedsiębiorców, również w przypadku firm rejestrowanych w KRS niezgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej może mieć nieprzyjemne skutki. Najdalej idącą sankcją jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.
Zgodnie z art. 20d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, gdy nie zostanie złożony wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, sąd wszczyna postępowanie, o którym mowa w art. 24 ustawy o KRS. Chodzi tu o postępowanie mające zastosowanie w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe (a zatem również złożenie zgłoszenia o wznowieniu działalności), nie zostały złożone pomimo upływu terminu. Wówczas sąd rejestrowy wzywa przedsiębiorcę do złożenia niezbędnych dokumentów – w tym wypadku informacji o wznowieniu działalności gospodarczej – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Niedostosowanie się do wezwania sądu rejestrowego we wskazanym terminie zagrożone jest karami grzywny przewidzianej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę. Jeżeli wezwanie i nawet kilkukrotne nałożenie grzywny nie spowodują złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu, sąd rejestrowy wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
UWAGA ODWOŁANIE OD WYKREŚLENIA
Odwołanie od decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję