Do 30 czerwca każdego roku minister skarbu wyodrębni akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji. Wyodrębnienie nastąpi w formie rozporządzenia wydanego w porozumieniu z ministrem finansów. Dotychczas proces ten przeprowadzany był przez Radę Ministrów. Takie zmiany przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Od przyszłego roku na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa będą wpływać także środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5 proc. łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w minionym roku. Projekt ustawy zakłada również zmianę podmiotu uprawnionego do zbycia akcji składających się na zasób. Obecnie udziały i akcje zbywa Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie ministra Skarbu Państwa. W przyszłości będzie je zbywać minister bez pośrednictwa BGK.