Biura podróży będą musiały posiadać zabezpieczenie finansowe na wypadek bankructwa, które w pełni pokryje koszt powrotu turystów z zagranicy.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Postulowane zmiany dotyczą między innymi systemu zabezpieczeń turystycznych. Wprowadzono obowiązek pokrycia przez ubezpieczyciela w pełnej wysokości kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu. Konieczne będzie także pokrycie w pełnej wysokości zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych.

Wynagrodzenie po imprezie

Duże zmiany czekają organizatorów usług turystycznych w kraju. Będą mieli wybór – albo zabezpieczyć interesy klientów w tradycyjny sposób, czyli zawrzeć umowę ubezpieczenia lub gwarancji, albo pobrać wynagrodzenie dopiero po powrocie turystów z imprezy. Alternatywą jest także rachunek powierniczy. Klienci biur podróży, które wybiorą tę formę zabezpieczenia, będą wnosić wpłaty na rachunek przed rozpoczęciem wycieczki. Biuro pobierze wynagrodzenie z takiego funduszu dopiero po prawidłowym wykonaniu umowy.30 dni na reklamację

Doprecyzowane zostaną prawa niezadowolonych klientów. Turyści będą mogli złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia imprezy. Dotychczas prawo nie określało tego terminu.
– Przyjęło się, że klient ma 30 dni po powrocie na złożenie reklamacji – mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Biura jednak bezprawnie zastrzegały umownie krótki termin, na przykład 48-godzinny.
W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki będzie obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie jej przyczyny. Jeżeli organizator turystyki w ciągu 30 dni nie ustosunkuje się na piśmie do zarzutów klienta, będzie się domniemywać, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Zagraniczne biura

W nowelizacji ograniczono swobodę świadczenia usług turystycznych przez przedsiębiorców i osoby posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Zawieranie w Polsce w imieniu takich przedsiębiorców umów z klientami jest dopuszczalne jedynie, jeżeli przedsiębiorcy ci prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w formie oddziału.Fragmentaryczne zmiany

Organizatorzy turystyki nie są zadowoleni ze zmian. Są zbyt fragmentaryczne.
– Ta nowelizacja została tak okrojona, że w ogóle mogłoby jej nie być – mówi Stanisław Piśko, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.
Ze względu na prace nad wprowadzeniem umowy o podróż do kodeksu cywilnego odstąpiono od zmian odnoszących się do procesu zawierania i wykonywania umów o imprezy turystyczne. Z projektu zniknęły przepisy dotyczące zawierania umów przez internet. W ustawie nie znajdzie się też obowiązek podwyższenia sumy zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności biura.
Najważniejsze zmiany w ustawie
● klienci biur podróży będą mieli 30 dni na wniesienie reklamacji
● wprowadzenie rachunków powierniczych jako nowej formy zabezpieczenia
● ubezpieczenie albo umowa gwarancji pokryje w pełni koszty powrotu klientów zbankrutowanych biur podróży do kraju
● biura z zagranicy będą mogły sprzedawać wycieczki w Polsce, jeśli będą u nas prowadzić działalność gospodarczą w formie oddziału
● organizator turystyki będzie miał obowiązek zorganizowania opieki pilota
7,6 mln Polaków wyjechało za granicę w 2008 roku