ABW, CBA i Żandarmeria Wojskowa uzyskają możliwość wpisywania do Systemu Informacyjnego Schengen sprawdzą lub wpiszą dane ściganych osób.

Dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) będą miały Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa oraz Centralne Biuro Korupcyjne. Służby te nie tylko przejrzą zgromadzone tam dane, ale i same będą wprowadzać informacje o osobach, pojazdach czy nawet samolotach w związku ze ściganymi przestępstwami. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, który wczoraj przyjął rząd.

Projekt, który powstał w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozszerza listę instytucji uprawnionych do dostępu do SIS o wymienione służby z uwagi na ustawowe zadania związane z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przez nie przestępstw.

Minister spraw wewnętrznych będzie uprawniony do dodawania danych dotyczących dowodów rejestracyjnych pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy.

Zdaniem projektodawcy jest to istotne z uwagi na fakt, że minister prowadzi centralną ewidencję pojazdów. W związku z tym posiada on informacje na temat dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, które powinny podlegać zatrzymaniu. Wprowadzenie takich danych umożliwi odnalezienie takich przedmiotów np. w innych państwach Unii Europejskiej.

Projekt rozszerza katalog organów uprawnionych do dokonywania wpisów danych do SIS dotyczących przedmiotów podlegających zatrzymaniu lub zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym. W takich przypadkach dostęp do bazy SIS uzyska Żandarmeria Wojskowa, minister spraw wewnętrznych oraz dyrektora urzędu morskiego.

Zmiany mają objąć także prokuraturę i sądy, które również z uwagi na swoje obowiązki mają możliwość wprowadzania informacji o poszukiwanych osobach lub przedmiotach. Z obecnych przepisów dostęp prokuratury w tym zakresie nie był jednoznaczny. Dlatego projekt wyraźnie określa, że sąd powinien dokonywać wpisów danych do SIS na etapie postępowania w fazie rozpoznawczej i wykonawczej. W przypadku prokuratury dane tego typu mogą być umieszczanie w bazie w sprawach na etapie postępowania przygotowawczego.