Kłodawa jako pierwsza w Polsce gmina wygrała proces o zwrot 341 tys. zł z tytułu bonifikat udzielonych przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży gruntów wojskowych.
W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie Kłodawa, pierwsza gmina w Polsce, wygrała proces o zwrot bonifikat udzielonych przez Agencję Mienia Wojskowego przy sprzedaży gruntów wojskowych.
Sprawa dotyczyła terenów po byłych poligonach wojskowych sprzedanych przez Agencję gminie po cenie niższej niż rynkowa. Atrakcyjna cena została ustalona w drodze rokowań. Tereny byłych poligonów zostały następnie podzielone. Cześć z tych nieruchomości została sprzedana przez gminę. Zbycie gruntów było podyktowane koniecznością uzyskania środków na rozbudowę lokalnej infrastruktury – budowę kanalizacji czy dróg.
– Najwyższa Izba Kontroli nakazała Agencji Mienia Wojskowego sprawdzanie, czy grunty są wykorzystywane zgodnie z celem zawartym w akcie notarialnym – mówi dr Krzysztof Grzesiowski, radca prawny reprezentujący gminę.
Zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741) Agencja udzieliła gminie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, ale gmina nie wykorzystuje gruntu zgodnie z przeznaczeniem zapisanym w akcie notarialnym. Agencja może domagać się zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty. Na tej podstawie AMW domagała się od gminy 341 381,31 zł wraz z odsetkami
– Nie mogliśmy zgodzić się z pozwem, bowiem gmina nie otrzymała żadnej bonifikaty z tytułu kupna tej nieruchomości. Cena została ustalona w drodze rokowań – tłumaczy pełnomocnik Kłodawy – Krzysztof Grzesiowski.
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w grudniu 2008 r. uwzględnił powództwo Agencji w całości. Gmina odwołała się więc do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i wygrała.
– Ten wyrok ma charakter precedensowy. To pierwsza tego typu sprawa, w której Agencja przegrała przed sądem spór o zwrot bonifikat za nieruchomości po byłych poligonach – podkreśla Krzysztof Grzesiowski.
Wcześniej podobne sprawy przegrał już Olsztyn i Kołobrzeg, które łącznie muszą zwrócić ponad 5 mln zł do AMW. W toku są postępowania dotyczące zwrotu bonifikat o wartości 5,5 mln przez gminę Dębica oraz 22,5 mln ze Szczecina.
Sygn. akt I ACA 271/09