Głosowało 420 posłów. Wymagana do ponownego uchwalenia ustawy większość 3/5 głosów wynosiła 252.

Przed głosowaniem Marzena Wróbel (PiS) pytała, czy ustawa poprawi bezpieczeństwo obywateli i wzmocni niezależność prokuratorów. Odpowiadając posłance minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda ponownie apelując o nieuchwalanie ustawy zwrócił uwagę, że nowela ustawy o prokuraturze zawiera m.in. "nieostre warunki" dotyczące złożenia wniosku przez premiera o odwołanie prokuratora generalnego przed upływem kadencji.

W ocenie Dudy ustawa faktycznie wzmacnia siłę prokuratorów wyższych stopniem "deprecjonując prokuratorów liniowych". "Chyba nikt nie uwierzy w to, że nacisków na prokuratorów wydawanych przez przełożonych nie będzie" - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy o prokuraturze rozdziela funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Ma ona wejść w życie 31 marca przyszłego roku. Na mocy ustawy prokurator generalny byłby od 2010 r. powoływany przez prezydenta na jedną sześcioletnią kadencję, spośród dwóch kandydatów. Mają ich wskazywać Krajowa Rada Sądownictwa i nowe ciało - Krajowa Rada Prokuratorów. Kandydatem mógłby być prokurator lub sędzia z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Pierwszego powołania prokuratora generalnego ma dokonać prezydent spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od ich zgłoszenia po zasięgnięciu opinii Rady Prokuratorów.