Dziekan wydziału może wyrzucić studenta ze studiów, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Żadne inne okoliczności, nawet wskazane w regulaminie studiów, nie dają szkole prawa do podjęcia takiej decyzji. Skreślony student może odwołać się do rektora, a następnie do sądu administracyjnego.
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym wymienia sytuacje, które upoważniają szkołę do skreślenia studenta z listy studentów. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, czyli np. dziekan, podejmuje taką decyzję w przypadku:
● niepodjęcia studiów,
● rezygnacji ze studiów,
● niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
● ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może także skreślić studenta z listy w przypadku:
● stwierdzenia braku postępów w nauce,
● nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
● niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

Szczegóły w regulaminie

Tryb skreślenia, w tym sposób stwierdzenia niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzenia braku postępów w nauce oraz tryb rezygnacji ze studiów określa regulamin studiów. Nie może on jedynie powtarzać ustawowych okoliczności skreślenia. Powinien precyzować przykładowo, że brak postępów w nauce stwierdza się, gdy student więcej niż jeden raz nie zaliczył bezwarunkowo danego etapu studiów, termin złożenia egzaminu dyplomowego to koniec ostatniego etapu studiów, terminem zaliczenia semestru jest data zakończenia semestru ogłaszana w zarządzeniu rektora. Jest to o tyle ważne, że za ponowne wpisanie na listę studentów uczelnie pobierają opłaty.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Kiedy można zostać skreślonym z listy.