JERZY KOWALSKI

Czy można znaleźć w kodeksie cywilnym przepis, który wzmacnia pozycję osób niegodzących się na umieszczenie reklamy na swoich oknach w budynku wielomieszkaniowym?

MARTA MACKIEWICZ

Jest taki przepis, który koresponduje z prawem własności właścicieli poszczególnych mieszkań. Artykuł 140 kodeksu cywilnego stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Z pewnością wskutek umieszczania nośników reklam, np. na oknach, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa do lokali mieszkalnych poszczególnych właścicieli jest naruszane.

Tak więc propozycja wprowadzenia do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych zakazu ograniczania dostępu dziennego światła do lokali mieszkalnych w praktyce będzie chronić prawo własności?

Tak właśnie jest. Projektowana zmiana rozporządzenia przy pomocy środków administracyjnych ma w pośredni sposób zapewnić prawo do lokali. Chroni ona prawo własności poszczególnych właścicieli, nakładając obowiązki na zarządców (spółdzielnie mieszkaniowe) bądź właścicieli (wspólnoty mieszkaniowe).