Obowiązek opiniowania

Rządowe Centrum Legislacji broni obowiązujących rozwiązań.

– Nie można zgodzić się z opinią, że w wyniku ostatnich zmian przepisów ograniczono rolę partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa – mówi Piotr Magda, wicedyrektor Departamentu Prawa Społecznego RCL.

Jego zdaniem nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów i nowelizacja Regulaminu pracy Rady Ministrów wręcz poszerzyła możliwość konsultacji społecznych, odnosząc je zarówno do projektu założeń projektu ustawy, jak i do projektu ustawy, opracowanego na podstawie tych założeń.

– Konsultowane społecznie powinny być więc zarówno: projekt założeń, jak i projekt ustawy, który został opracowany przez RCL, przy czym obowiązek konsultacji społecznych tych dokumentów ciąży zawsze na organie wnioskującym, czyli – co do zasady – właściwym ministrze – podkreśla Piotr Magda.

Wskazuje także, że wszystkie dokumenty powinny być także dostępne dla organizacji społecznych.

– Projekt założeń musi być udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej już od momentu przekazania go do uzgodnień międzyresortowych – podkreśla Piotr Magda.

– Co więcej, ministerstwo jest obowiązane zamieścić tam także każdy dokument związany z pracami nad projektem założeń, tj. wszelkie uwagi i postulaty zgłaszane przez organy administracji rządowej i inne podmioty, w tym partnerów społecznych – dodaje.