Czy w gminach zostaną zlikwidowane przedszkola

Likwidacja samorządowych zakładów budżetowych obejmie przedszkola. Nie oznacza to jednak całkowitej ich likwidacji, lecz zmianę formy prawnej.

Czy firma zaliczy do kosztów wydatki na konferencje

Wydatki ponoszone w związku z wyjazdami na zagraniczne konferencje nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Czy będzie można szybciej uzyskać zwrot podatku

Możliwe, że od przyszłego roku termin zwrotu osobom fizycznym części VAT za materiały budowlane będzie wynosił 60 dni.

Jak należy kwalifikować przychody ze zbycia

Przychody ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł będą kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Czy mogę nie zgodzić się na nowe warunki pracy

W razie nieprzyjęcia propozycji nowych warunków pracy lub płacy stosunek pracy wygasa w terminie 15 dni od dnia jej złożenia.

Czy urzędnik musi zawiadomić o kontroli

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Czy przeprowadzane są kontrole na legitymacje

Kontrola u przedsiębiorcy może być przeprowadzona tylko po okazaniu legitymacji przez urzędnika. Jednak takie działania mogą być podjęte tylko w określonych przypadkach.

Czy przedsiębiorca musi przechowywać dokumenty dotyczące kontroli

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Czy określono czas trwania postępowania kontrolnego

Czas kontroli u jednego przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie może przekraczać, w zależności od wielkości firmy, 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych.

Czy można przedłużyć czynności kontrolne

Przedłużenie czynności kontrolnych u przedsiębiorcy może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od kontrolujących.

Jak dochodzić alimentów z wynagrodzenia za pracę

Wierzyciel alimentacyjny może złożyć wniosek o dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę do pracodawcy dłużnika.

Kiedy można powierzyć pracownikowi inną pracę

Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy.

Jakie okoliczności mogą być oceniane przez sąd

W procesie o przywrócenie do pracy pracownik nie może kwestionować racjonalności decyzji pracodawcy dotyczących przeprowadzanych przez niego zmian organizacyjnych.

Czy należy się odszkodowanie za niewydanie akcji

Pracownik, który z winy Skarbu Państwa nie otrzymał akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa, ma prawo do odszkodowania za niewypłacone dywidendy.

Kiedy można rozwiązać terminową umowę o pracę

Procedura zwolnień grupowych umożliwia rozwiązanie każdej umowy zawartej na czas określony.

Jakie są skutki przejścia zakładu pracy

W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę pracownik może rozwiązać stosunek pracy za siedmiodniowym uprzedzeniem.

Kiedy trzeba konsultować wypowiedzenie umowy

Za pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe uznaje się członków zakładowych organizacji związkowych, a także pracowników, którzy zwrócili się do związku o obronę ich praw, na co wyraził on zgodę.

Kiedy trzeba zgłosić wniosek o urlop na żądanie

Pracownik powinien zgłosić wniosek o udzielenie mu urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu.

Jakie są skutki uzyskania świadczenia kompensacyjnego

Przyznanie świadczenia kompensacyjnego przeszkodzi w uzyskaniu rekompensaty za pracę nauczycielską.

Kiedy można domagać się odszkodowania

Odszkodowanie za naruszające przepisy prawa wypowiedzenie umowy o pracę przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy poniósł szkodę.

Jak zalegalizować nielegalnie postawiony obiekt budowlany

Nie trzeba przedstawiać ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy przy legalizacji samowoli budowlanej.

Czy zarząd portu morskiego może starać się o pomoc

Zarządy portów morskich mogą ubiegać się o pomoc na wsparcie projektów związanych z transportem intermodalnym.

Kto wypłaci środki z unijnych programów

Od 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dokonywał płatności w programach unijnych na rzecz beneficjentów z rachunków otwartych, w tym banku, przez ministra finansów.

Czy zgromadzenie musi być w określonym miejscu

Walne zgromadzenia w polskich spółkach akcyjnych muszą odbywać się w określonym miejscu. Mogą być jedynie transmitowane przez internet.

Czy możliwa jest kontrola bez zapowiedzenia

Nie trzeba zawiadamiać o kontroli jakości paliw, gdy jest ona przeprowadzana na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Czy konieczne jest dokonanie wpisu do rejestru dotyczącego akumulatorów i baterii

Przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują do Polski baterie lub akumulatory, muszą się wpisać do rejestru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Czy można będzie zawierać umowy w obcym języku

Dokumenty używane w obrocie z udziałem konsumentów i przy wykonywaniu przepisów prawa pracy powinny być sporządzane w języku polskim, ale jednocześnie można je sporządzać w wersjach obcojęzycznych.

Czy będzie kontrolowane przestrzeganie procedur

Będą przeprowadzane kontrole procedur regulujących zawieranie umów o dofinansowanie lub wydawanie decyzji w sprawie pomocy związanej z rozwojem rybołówstwa.

Jak minimalizować zanieczyszczenia

Przewody i urządzenia klimatyzacji w budynkach trzeba zaprojektować i wykonać tak, aby na ich powierzchniach wewnętrznych, które mają kontakt z powietrzem wentylacyjnym, odkładało się jak najmniej zanieczyszczeń.

Czy sprawdzane jest wyposażenie

Zakres okresowego badania technicznego obejmuje m.in. sprawdzenie dodatkowego wyposażenia pojazdu.

Jak zainstalować reklamę

Na zewnątrz budynku mogą być zamieszczane reklamy. Należy zainstalować je w taki sposób, aby nie były uciążliwe dla przechodniów i kierowców oraz użytkowników budynku

Kiedy spółdzielnia musi zawiadomić o zmianie opłat

O podwyższeniu opłat od zajmowanych lokali spółdzielnia mieszkaniowa będzie musiała zawiadomić z minimum trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Jak przeprowadzać głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej to co innego niż głosowanie pocztą elektroniczną.

Czy nabycie wierzytelności przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie odbywać się na wniosek

Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie nabywał wierzytelności od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania na ich wniosek.

Czy można zakazać wprowadzania preparatu do obrotu

Można zakazać wprowadzania do obrotu preparatu chemicznego stwarzającego niedopuszczalne zagrożenie, nawet gdy wprowadzająca go osoba spełnia wszystkie ustawowe wymogi.