Do osiedla, w którym mieszka czytelniczka, ciepła woda dociera już bardzo ochłodzona i niewiele swoją temperaturą różni się od wody zimnej. W dodatku mieszkańcy podejrzewają, że w budynkach zostały źle zainstalowane piony grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej.

– Czy ciepła woda musi mieć odpowiednią temperaturę, a piony powinny być wyprowadzone na określoną wysokość na zewnątrz? – pyta pani Janina z Krakowa.

Ciepła woda dostarczana do naszych mieszkań, którą uzyskuje się z punktów czerpalnych z instalacji wodociągowej, musi mieć odpowiednią temperaturę, nie niższą niż 55 stopni C i nie wyższą niż 60 stopni C. Natomiast sama instalacja wodociągowa powinna być tak skonstruowana, aby umożliwiała przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną, przede wszystkim dezynfekcji cieplnej, w taki sposób, aby nie została obniżona wartość instalacji cieplnej. Aby można było przeprowadzić dezynfekcję cieplną, trzeba zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 stopni C i nie wyższej niż 80 stopni C.

Woda nie może zostać zanieczyszczona i dlatego instalację kanalizacyjną trzeba wyposażyć w zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi umożliwiającymi wtórne zanieczyszczenia, które instaluje się zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie.

Natomiast wyroby stosowane w instalacji wodociągowej muszą uwzględniać korozyjność wody, aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji.

Określone wymogi musi też spełniać grawitacyjna instalacja kanalizacyjna. Piony, czyli przewody spustowe tej instalacji, muszą być wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi, które znajdują się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych przewodów. Przy wysokości pionu przekraczającej 10 m połączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczące projektowania instalacji kanalizacyjnych.

Natomiast grawitacyjną instalację kanalizacyjną w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale jest niemożliwy grawitacyjny spływ ścieków, należy wykonać pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej. Zabezpieczenie polega na zastosowaniu przepompowni ścieków lub urządzenia przeciwzalewowego wykonanego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Podstawa prawna

Par. 1 pkt. 15–19 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56, poz. 461).