Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzony projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowym rozwiązaniem pracownik samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) zostanie wyłączony z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Senacki projekt nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego ma wdrożyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2008 r. uznał brak takiej regulacji za pominięcie ustawodawcze, prowadzące w tym zakresie do niezgodności z konstytucją przepisów normujących zasady wyłączenia pracowników organów administracji publicznej.

W kodeksie postępowania administracyjnego ustawodawca nie wprowadził organów wyższego stopnia w stosunku do ministra oraz SKO. W miejsce odwołania ustawodawca przyznał stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 par. 3 k.p.a.). Obecnie jednak wniosek wniesiony na podstawie art. 127 par. 3 k.p.a. rozpatruje ten sam organ, który wydał skarżoną decyzję. Trybunał uznał, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy posiada wszystkie cechy odwołania od decyzji administracyjnej, z wyjątkiem cechy instancyjności (wyrok TK z 15 grudnia 2008 r., sygn. akt P 57/07). Dlatego wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny być rozpatrywane w odmiennym składzie osobowym.