Apteki, sklepy zielarskie, a także gospodarstwa agroturystyczne zostaną objęte wyłącznie obowiązkiem rejestracji zakładów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.
Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności.
Suplementy diety, które nie spełniają wymagań nałożonych przez polską ustawę, a zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, będą wprowadzane do obrotu na terytorium RP.
– Projektodawca wbudował w tę regulację bezpiecznik w postaci zakazu importu suplementów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – wyjaśnia Małgorzata Zielińska, prawnik w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.
W razie podejrzenia, że środek spożywczy stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów możliwe będzie odstąpienie od uznania żywności pochodzącej z innych państw członkowskich. Takie zmiany w przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przyjęła wczoraj na posiedzeniu Rada Ministrów. Projekt przewiduje też rezygnację z prowadzenia odrębnej książki kontroli sanitarnej na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy inspekcji sanitarnej.
– Przyjęcie zmiany spowoduje, że przedsiębiorcy nie będą musieli prowadzić w zakładach spożywczych odrębnych książek kontroli sanitarnej dla tych kontroli – mówi Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Stosowana będzie jedna książka kontroli wprowadzona przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Szersza kontrola GIS

Nowelizacja poszerza zakresu postępowania wyjaśniającego przed Głównym Inspektorem Sanitarnym. Dotychczas suplementy były weryfikowane jedynie pod kątem tego, czy nie powinny być kwalifikowane jako produkty lecznicze. Projekt zakłada jednak, że kontrola obejmie również ich ewentualną kwalifikację jako wyrobu medycznego oraz kosmetyku. Główny Inspektorat Sanitarny będzie mógł zażądać zamiast jednej, jak do tej pory, trzech opinii instytutów naukowych w tym zakresie.
Zasadność rozszerzenia postępowania notyfikacyjnego przed GIS-em budzi wątpliwość prawników.
– Koszty opinii w zakresie kwalifikacji środka spożywczego ponoszą przecież przedsiębiorcy. Wydaje się, że dotychczasowe regulacje w tym zakresie są wystarczające – mówi Małgorzata Zielińska.Apteka bez zatwierdzenia

Apteki, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarskie czy gospodarstwa agroturystyczne zostaną objęte wyłącznie obowiązkiem rejestracji zakładów, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zatwierdzania.
– Wprowadzamy uproszczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej tam, gdzie zagrożenie jest znikome lub tam, gdzie wcześniej powielały się zadania innych organów, np. inspekcji farmaceutycznej – mówi Jan Bondar.
Nadal będzie jednak konieczne uzyskanie wpisu do rejestru zakładów przez powiatowego inspektora sanitarnego, który możliwy jest na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.

Jeszcze przez rok

Środki spożywcze niespełniające nowych wymagań wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie nowelizacji mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przydatności do spożycia. Natomiast opakowania zawierające stare etykiety mogą być stosowane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, ocenia projekt pozytywnie, jednak jego zdaniem należy zastanowić się nad wydłużeniem okresu umożliwiającego wykorzystanie opakowań zawierających dotychczasowe oznakowanie produktów.
– Jest to istotne dla obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców – zapowiada Andrzej Gantner.
Podstawa prawna
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225).