Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt założeń do projektu ustawy o dowodach osobistych przewiduje, że po 1 stycznia 2011 r. taki dokument muszą posiadać tylko obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat i mieszkają w kraju. Ubiegać się o niego będą mogli już po ukończeniu 13 roku życia, ale wtedy wniosek w ich imieniu będzie składał rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Dokument będzie ważny pięć lub dziesięć lat w zależności od wieku posiadacza. Dłuższy termin ważności przewidziano dla osób pełnoletnich. Ograniczenie wydawania dowodów osobistych wyłącznie do obywateli polskich autorzy projektu uzasadnili tym, że potwierdzał będzie ich obywatelstwo.

Co będzie zawierał dowód

– Z uwagi na biometryczny charakter dowodu osobistego zrezygnowano z zamieszczenia w dowodzie rysopisu jego posiadacza – mówi Małgorzata Piotrak, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA.

Wprawdzie zamieszczenie rysopisu służyło łatwiejszej identyfikacji osoby, ale np. wskazanie koloru oczu budziło kontrowersje, bo kolor mógł być zmieniany przy wykorzystaniu szkieł kontaktowych.

Cecha biometryczna

Zaproponowano, aby nowy dowód osobisty miał formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, co wynika z jego funkcji jako dokumentu uprawniającego do przekraczania granic państw członkowskich UE. Natomiast zawarta w nim cecha biometryczna umożliwi identyfikację danej osoby za pomocą indywidualnych cech fizycznych właściwych tylko dla niej, zapisanych w postaci elektronicznej na nośniku informatycznym. Będzie to aktualny na dzień składania wniosku wizerunek tej osoby zamieszczony na awersie dokumentu w postaci danych biometrycznych.

Zdaniem ministerstwa część graficzna zawierająca wizerunek osoby oraz jej dane osobowe będzie służyła potwierdzeniu jej tożsamości, a identyfikator biometryczny pozwoli w sposób wiarygodny określić związek między posiadaczem dowodu osobistego a dokumentem, co uniemożliwi jego bezprawne używanie.

Dwa certyfikaty w dowodzie

Umożliwiono wprowadzenie dwóch certyfikatów: dowodu osobistego i podpisu osobistego. Oba będą ważne tak długo jak dowód osobisty.

– Certyfikat podpisu osobistego będzie służył elektronicznemu uwierzytelnieniu osoby w systemach teleinformatycznych podmiotów wykonujących zadania publiczne, jak również umożliwi identyfikację i uwierzytelnienie posiadacza dowodu osobistego w rejestrach publicznych – tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik prasowy MSWiA.

Nowy dowód osobisty będzie zawierał

Dane posiadacza:

nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, biometryczny wizerunek twarzy, PESEL i obywatelstwo

Dane dokumentu:

seria i numer dokumentu, data wydania, data ważności, oznaczenie organu wydającego dokument