Oświetlenie: klucz do sprawy

Czy proponowany przepis rzeczywiście stanowi rozwiązanie problemu?

– Nie sądzę. Nie zawiera on zakazu instalowania takich urządzeń czy nośników, a jedynie uzależnia ich instalację od zagwarantowania nieograniczonego oświetlenia dziennego mieszkania. Brak wyraźnego określenia, czym jest nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkania proponowane w par. 14a ust. 3 rozporządzenia może prowadzić do tego, iż będzie on interpretowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi oświetlenia dziennego pomieszczeń, które określone zostały w par. 57 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – tłumaczy Marek Gruchalski.

Właściwe proporcje

Paragraf 57 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w par. 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ust. 2 zawiera natomiast wymóg, aby w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosił co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie – co najmniej 1:12. Wymóg z ust. 2 może być więc interpretowany jako warunek nieograniczonego oświetlenia dziennego mieszkania określony w projektowanym par. 14a.

– Takie rozumienie par. 14a ust. 3 może prowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie instalowanie wielkich powierzchni reklamowych zapewniających jednocześnie nieograniczone oświetlenie dzienne mieszkania. Wystarczy, że reklama zostanie wykonana na siatce z oczkami, które zapewnią dostęp światła do mieszkań w taki sposób, aby zachowane zostały proporcje oświetlenia wskazane w par. 57 ust. 2 – wyjaśnia Marek Gruchalski.