Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy w przetargu na budowę drogi odrzucił ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Izosan. Wykonawca najpierw wniósł protest, a potem odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia. Wskazała, że wykonawca nie przekazał w terminie kopii odwołania Powiatowemu Zarządowi Dróg.

Przepisy prawa zamówień publicznych wymagają jednoczesnego przekazania kopii odwołania zamawiającemu z wniesieniem odwołania do prezesa UZP. Dominuje restrykcyjna dla przedsiębiorców wykładnia: nie wystarczy nadanie kopii odwołania na poczcie w terminie do wniesienia odwołania. Kopia odwołania musi dotrzeć do zamawiającego w terminie przewidzianym na wniesienie środka odwoławczego.

Tak też uznali arbitrzy w przypadku odwołania Izosanu. Ich zdaniem data stempla pocztowego ma znaczenie wyłącznie przy przekazaniu odwołania prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Nie dotyczy to jednak kopii odwołania przeznaczonej dla zamawiającego.

Według Izby o zachowaniu terminu na przekazanie kopii zamawiającemu i wywiązaniu się z obowiązku jej przekazania jednocześnie z oryginałem odwołania możemy mówić wtedy, gdy kopia dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym na jego wniesienie.

Arbitrzy podkreślili, że przedsiębiorca składający odwołanie może oczywiście jego kopię nadać do zamawiającego pocztą, jednak musi ona dotrzeć do wiadomości adresata w czasie przewidzianym na wniesienie odwołania, czyli w ciągu pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu. W tej sprawie termin na wniesienie odwołania mijał 23 kwietnia 2009 r. Odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wykonawca nadał na poczcie 22 kwietnia 2009 r. Tego samego dnia wykonawca nadał na poczcie także kopię odwołania, jednak ta wpłynęła do zamawiającego 24 kwietnia 2009 r., czyli po upływie terminu na wniesienie odwołania.

Jeden z arbitrów zgłosił zdanie odrębne. Według niego wykładnia gramatyczna i celowościowa przepisów nie uprawnia do odrzucenia odwołania. Obowiązek przekazania kopii odwołania zamawiającemu nie oznacza konieczności doręczenia zamawiającemu tej kopii przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Sygn. akt KIO/UZP 553/09