Kiedy przewoźnik odwoła lot, pasażer może wnieść powództwo o odszkodowanie do sądu właściwego według miejsca odlotu albo przylotu samolotu.
Reklama
W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu na terenie Unii Europejskiej pasażer może wnieść powództwo o odszkodowanie do sądu właściwego według miejsca odlotu albo przylotu. Tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Odwołany lot

Rozstrzygany Przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości spór dotyczył mieszkańca Monachium – Petera Rehdera, który wykupił lot z Monachium do Wilna u przewoźnika – łotewskich linii lotniczych Air Baltic z siedzibą w Rydze. Na około 30 minut przed wylotem lot został odwołany. Po zmianie rezerwacji przez Air Baltic powód poleciał do Wilna przez Kopenhagę i przybył na miejsce przeznaczenia ponad 6 godzin po czasie, w którym powinien był dolecieć pierwotnie zarezerwowanym lotem. Pasażer wniósł pozew o odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Pozew został wniesiony do sądu, w którego okręgu znajduje się monachijskie lotnisko. Sąd uznał się za właściwy w tej sprawie. Właściwość sądu zakwestionowała jednak spółka Air Baltic, w konsekwencji doprowadzając do uchylenia orzeczenia w postępowaniu apelacyjnym.

Pytanie do ETS

Sąd apelacyjny uznał, że jurysdykcja należy do sądu siedziby przedsiębiorstwa lotniczego. Rehder skierował więc sprawę do sądu federalnego, który poddał pod wątpliwość jurysdykcję sądu w podniesionej sprawie i zwrócił się do ETS o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że powództwo o odszkodowanie z powodu odwołania lotu może być wniesione – wedle wyboru zainteresowanego pasażera – do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu, albo do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce przylotu. Miejscem zapewniającym najściślejszy związek pomiędzy umową a sądem właściwym jest bowiem miejsce, gdzie zgodnie z umową ma nastąpić główne świadczenie usług. Należy również przypomnieć, że powód zachowuje możliwość wystąpienia z roszczeniami przed sądem miejsca zamieszkania dłużnika, czyli przed sądem, w okręgu którego przewoźnik lotniczy ma swą siedzibę statutową, główny organ zarządzający lub główne przedsiębiorstwo.
Sygn. akt C-204/08