Dostępność i wykorzystanie bocznic kolejowych przez przedsiębiorstwa transportowe zwiększy się. Bocznice nie będą już traktowane przez prawo jako elementy infrastruktury kolejowej. Takie propozycje zmian w przepisach kolejowych przygotowała sejmowa Komisja Infrastruktury, a pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym już się w Sejmie odbyło. Komisyjny projekt przewiduje zmianę definicji bocznicy, co ma wyłączyć te obiekty spod rygorów i wymagań przepisów kolejowych.

Obecnie bocznice są traktowane przez prawo jak droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów. Po zmianach prawa ma to być obiekt budowlany, a więc łatwiej dostępny dla firm przewozowych.

– Próbuje się uregulować materię, która w zasadzie tego nie wymaga. Nie można udawać, że bocznice nie są infrastrukturą kolejową. W całej Europie za takie są one uważane – mówi Ryszard Wacławik, dyrektor działu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Zespole Doradców Ekonomicznych TOR.

Uważa on, że dostęp do bocznic powinien być zapewniony, ale w inny sposób. Tłumaczy, że w Wielkiej Brytanii nikt nie może odmówić dostępu do bocznicy jeżeli posiada wolne możliwości dostępu. Oznacza to, że jeżeli ktoś się zwróci do zarządcy bocznicy, że chciałby wykonywać czynności ładunkowe we wtorek, a na ten dzień są już sprzedane takie możliwości lub takie prace wykonuje akurat zarządca, to informuje on przedsiębiorcę, kiedy będzie wolny termin. Zaznacza, że jest to niejako formalne zmuszenie przez prawo zarządcy bocznicy do działalności rynkowej. Ryszard Wacławik tłumaczy, że także w Polsce powinien zostać wprowadzony podobny model wykorzystania bocznic.

Komisyjny projekt przewiduje także rezygnację z obowiązku uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji bocznicy. Ponadto przedsiębiorcy użytkujący bocznice nie musieliby opracowywać wewnętrznych regulaminów określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej. Takie wymogi mają być zbędne, gdyż zgodnie z propozycją bocznica nie będzie należała już do infrastruktury kolejowej. Jednak użytkownik bocznicy będzie musiał posiadać regulamin pracy, który powinien być zatwierdzany przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W regulaminie tym muszą się pojawić zasady współpracy z zarządcą infrastruktury, z którą bocznica jest połączona.

Podstawa prawna

Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 94 z późn. zm.).