Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez udziału notariusza staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. W praktyce umowy darowizny wykonywane od razu, szczególnie między członkami rodziny, zawierane są ustnie. Jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało zrealizowane, są to oczywiście umowy ważne. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych oraz na wypadek kontroli organu podatkowego lepiej sporządzić umowę darowizny w formie pisemnej.

Umowa ustna lub w zwykłej formie pisemnej nie będzie ważna, jeżeli przedmiot umowy darowizny wymaga zachowania formy szczególnej. Zatem np. darowizna nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego i od zasady tej nie ma wyjątków.

W praktyce ustnie często są zawierane również umowy pożyczki w rodzinie. Nie wszyscy wiedzą, że kodeks cywilny wymaga, aby umowa pożyczki przewyższająca 500 zł była zawarta na piśmie. Niedochowanie tej formy nie pociąga za sobą nieważności umowy, jednak ma poważne konsekwencje w sferze prawa procesowego w postaci ograniczenia możliwości dowodzenia, że do zawarcia umowy w ogóle doszło. W razie sporu nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani z przesłuchania stron na fakt dokonania takiej czynności.

500 złotych to wartość umowy, od której powinna być ona zawarta na piśmie