Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego i naprawczego zmieniły zasady rozwiązywania umowy najmu wówczas, gdy stroną jest upadły przedsiębiorca.

Korzysta on z ochrony przed wypowiedzeniem umowy najmu lub dzierżawy lokalu albo nieruchomości. Nowelizacja zmieniła też zasady wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy przez syndyka wówczas, gdy przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości został wydany najemcy lub dzierżawcy.

Upadły najemca

Wynajmujący lub wydzierżawiający nieruchomość bez zgody rady wierzycieli nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, w których upadły prowadzi swoje przedsiębiorstwo w tym czasie, gdy trwa postępowanie upadłościowe. Zakaz ten obowiązuje aż do umorzenia tego postępowania lub zawarcia układu bądź zmiany sposobu jego prowadzenia. Zakazy takie nie godzą w interesy wynajmującego i wydzierżawiającego, ponieważ będą oni zaspokajani przez dłużnika z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej natomiast utrata lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej uniemożliwiłaby dalsze funkcjonowanie.

Umowa najmu wiąże strony

Jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający upadnie, to umowa najmu lub dzierżawy wiąże strony wówczas, gdy przedmiot umowy przed ogłoszeniem upadłości został wydany najemcy lub dzierżawcy. Syndyk nie może od niej odstąpić, lecz może ją wypowiedzieć na zasadach ogólnych. Wypowiedzieć umowę może też dzierżawca lub najemca, ale z zachowaniem terminów wskazanych w umowie, a w razie nieuregulowania ich w niej, to z zachowaniem terminów ustawowych.