Unieważnić małżeństwo może jedynie sąd. Do czasu uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego ten fakt związek małżeński zawarty w okolicznościach uzasadniających jego unieważnienie wywołuje wszystkie skutki prawne. Przesłanki uzasadniające unieważnienie małżeństwa są określone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Tylko z tych wskazanych przez prawo powodów może nastąpić unieważnienie. Sąd wydaje wyrok tylko na skutek powództwa osoby uprawnionej. Kodeks nie przewiduje bowiem koncepcji małżeństwa nieważnego z mocy prawa. Tak więc, jeżeli żadna z osób uprawnionych do wystąpienia z powództwem o unieważnienie małżeństwa nie uczyni tego, to małżeństwo wywołuje wszelkie skutki, jakie przepisy wiążą z zawarciem związku małżeńskiego. Prawomocny wyrok unieważniający małżeństwo ma charakter konstytutywny, tzn. dopiero on niweczy skutek zawarcia małżeństwa. Sąd rozstrzygający o unieważnieniu związku małżeńskiego bierze pod uwagę stan prawny i faktyczny zawarcia małżeństwa.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji przeczytasz o powodach unieważniania małżeństw:

Zbyt młodym wieku

Ubezwłasnowolnieniu i chorobie

Bigamii i pokrewieństwie

Wadliwym oświadczeniu

Dowiesz się również jak dochodzić unieważnienia oraz jak napisać wniosek o unieważnienie małżeństwa.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Kto i kiedy może unieważnić małżeństwo