Rusza konkurs na dodatkowych arbitrów rozstrzygających spory o zamówienia publiczne. Do 30 września wszyscy zainteresowani mogą składać swe zgłoszenia bezpośrednio w kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych lub przesyłać je pocztą (decyduje data stempla). Konkurs ogłosił wczoraj prezes Rady Ministrów. W jego efekcie ma być powołanych 17 nowych arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej, w tym 10 zostanie powołanych nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Rozszerzenie składu Izby ma związek m.in. ze zwiększeniem jej kompetencji w planowanych w tym roku zmianach przepisów.

Członków Krajowej Izby Odwoławczej powoła premier z osób, które najlepiej zaliczą konkurs. Szanse na funkcje arbitra mają tylko prawnicy z minimum pięcioletnim doświadczeniem w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii lub występowaniem przed sądami lub urzędami. Trzeba mieć też polskie obywatelstwo i ukończone 29 lat.

Konkurs będzie się składał z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na członków KIO. W jej skład wchodzi obecnie 24 zawodowych arbitrów.