Wszystkie wierzytelności będzie można zabezpieczyć, ustanawiając zastaw rejestrowy. Przestaną już obowiązywać dotychczasowe ograniczenia podmiotowe, które umożliwiały skorzystanie z tego zabezpieczenia tylko niektórym wierzycielom - stanowią przepisy ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw, do której poprawki Senatu przyjęli posłowie.

Ruchome i zbywalne prawa

Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem praw, które mogą być przedmiotem hipoteki, wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę, oraz statków morskich i statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

Zastaw rejestrowy można będzie ustanowić nawet wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot dopiero w przyszłości. Jednak zostanie on obciążony skutecznie zastawem dopiero wówczas, gdy zastawca go nabędzie.

Aby ustanowić zastaw rejestrowy, wierzyciel powinien zawrzeć umowę zastawniczą z zastawcą, czyli osobą upoważnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu oraz uzyskać wpis do rejestru zastawu. Natomiast przy zabezpieczaniu wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii potrzebna będzie umowa zastawnicza między zastawcą i administratorem zastawu. Zastaw ustanawia się wówczas na rzecz wszystkich wierzycieli bez imiennego ich wskazania. Trzeba też ustanowić administratora zastawu i zawrzeć umowę między nim a emitentem. Administratorem nie musi być wcale wierzyciel z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii.

Do tej pory nie było możliwe ustanowienie przez osobę trzecią zastawu rejestrowego, który zabezpieczałby wierzytelność z tytułu obligacji.

Postępowanie rejestrowe

Nowela upraszcza również postępowanie rejestrowe, ponieważ ograniczono sądowe badanie wniosków o wpis. Sąd dokona wpisu na wniosek zastawnika albo z urzędu. Wnioski składane drogą elektroniczną muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta i wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.