Przedmiot obciążony zastawem rejestrowym może zostać sprzedany podczas przetargu publicznego, aby wierzyciel mógł zaspokoić swoje roszczenia z uzyskanej kwoty.

Procedurę sprzedaży określił minister sprawiedliwości w rozporządzeniu z 10 marca 2009 r. które teraz czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od opublikowania.

Na wniosek wierzyciela

Z wnioskiem o sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego podczas przetargu publicznego powinien wystąpić wierzyciel, któremu dłużnik w terminie nie zapłacił. Dołącza do niego dokumenty: poświadczony przez zastawnika odpis umowy zastawniczej, odpis postanowienia sądu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów oraz odpis pisma, w którym zastawnik zawiadamia zastawcę o tym, że ma zamiar sprzedać w drodze przetargu publicznego obciążony przedmiot. Składa też dowód nadania pisma do zastawcy lub dowód doręczenia mu.

Bez zaliczki nie będzie przetargu

Zastawca musi też wpłacić zaliczkę na pokrycie kosztów ogłoszenia po przetargu, indywidualnych zawiadomień, wynajęcia lokalu na przeprowadzenie przetargu oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy lub innej osoby upoważnionej przez prowadzącego przetarg do wyceny przedmiotu zastawu rejestrowego. Prowadzący przetarg określi wysokość zaliczki oraz termin jej uiszczenia. Gdyby zaliczka nie została wpłacona w terminie, to prowadzący przetarg może odmówić jego przeprowadzenia. Koszty przetargu - nawet wówczas gdy nie dojdzie do skutku - zastawca i zastawnik ponoszą po połowie, chyba że inaczej się umówili.

Przetarg odbędzie się nawet wówczas, gdy zgłosi się jedna osoba. Natomiast nie może w nim uczestniczyć wierzyciel, dłużnik oraz zastawca, jeśli nie jest on dłużnikiem, ich małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, osoby, z którymi łączy je stosunek przysposobienia lub które są na przetargu w charakterze urzędowym - na przykład prowadzący przetarg.

Wartość szacunkowa sprzedawanego przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym powinna zostać określona w umowie o ustanowienie zastawu. Gdyby umowa nie regulowała tej kwestii, to mogą ją zgodnie określić zastawca z zastawnikiem bądź rzeczoznawca powołany przez prowadzącego przetarg.

Kto dokona wyceny

Cena wywoławcza będzie wynosiła 50 proc. wartości szacunkowej, a srebra, złota, platyny i instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego - 75 proc. wartości szacunkowej. Natomiast zbiór rzeczy lub praw, który stanowi całość gospodarczą, powinien być sprzedany w całości, chyba że zastawca i zastawnik postanowią inaczej.

Przetarg odbywa się ustnie i uczestnicy oferują swoje ceny, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż jeden procent ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego. Gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą, wtedy zaoferowana cena już przestaje wiązać.