Dzieci stają się coraz bogatsze. Dziedziczą po dziadkach i otrzymują od krewnych darowizny. Majątkiem małoletniego dziecka zarządzają jego rodzice.
Wykonując władzę rodzicielską rodzice sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka. Mają też obowiązek z należytą starannością zarządzać tym majątkiem. W wykonywaniu tego zarządu są jednak ograniczeni przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązująca od 13 czerwca 2009 r. ostatnia nowelizacja tego kodeksu (ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 220, poz. 1431) zaostrzyła jeszcze rygory obowiązujące przy zarządzaniu majątkiem dziecka. Majątki małoletnich stają się coraz większe i ustawodawcy chodziło o to, aby rodzice zarządzali nimi rozważnie i w taki sposób, aby dziecko po uzyskaniu pełnoletności mogło je przejąć w nieuszczuplonym stanie oraz aby nie zatarła się różnica między majątkiem dziecka a reszty rodziny.

Brak porozumienia

Wprawdzie rodzice zarządzają majątkiem dziecka, ale przed podjęciem ważnej decyzji w tej sprawie powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala. Muszą w miarę możliwości uwzględnić rozsądne życzenia dziecka.
Rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska o istotnych sprawach dziecka – również majątkowych – rozstrzygają wspólnie. Natomiast w razie braku porozumienia między nimi, decyzję podejmie sąd.
Dochód z majątku dziecka powinni przeznaczać na jego utrzymanie i wychowanie, a także jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim. Jeżeli pozostanie jakaś nadwyżka to powinni przeznaczyć ją na inne uzasadnione potrzeby rodziny.
W ramach zarządzania majątkiem dziecka rozróżnia się czynności zwykłego zarządu oraz przekraczające zwykły zarząd. Przekraczające zwykły zarząd mogą dotyczyć czynności faktycznych i prawnych, np. sprzedaży majątku dziecka, zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy, obniżenia majątku służebnościami, hipoteką itp. prawami rzeczowymi ograniczonymi. Do czynności przekraczających zwykły zarząd można zaliczyć też: zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie darowizn, zrzeczenie się prawa do dziedziczenia.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak rodzice mogą zarządzać majątkiem małoletniego dziecka