Nowela precyzuje też przepisy dotyczące wygaszenia mandatu samorządowca w razie niezłożenia przez niego w terminie oświadczenia majątkowego.

Obecnie przedstawiciele władz lokalnych muszą złożyć własne oświadczenie majątkowe w ciągu 30 dni od daty ślubowania i oświadczenie o działalności gospodarczej małżonka - w ciągu 30 dni od dnia wyboru.

Nowelizacja powstała z inicjatywy Senatu w odpowiedzi na zeszłoroczne orzeczenie TK

Nowelizacja powstała z inicjatywy Senatu w odpowiedzi na zeszłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Po wyborach samorządowych w 2006 roku w obliczu groźby utraty mandatu, np. z powodu spóźnienia ze złożeniem oświadczenia, znalazło się co najmniej kilkuset osób w Polsce, a wśród nich prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). Wielu samorządowców spóźniło się właśnie ze złożeniem oświadczenia majątkowego małżonka.

Za przekroczenie ustawowego terminu radnym, wójtom i prezydentom miast grozi utrata mandatu, co Trybunał Konstytucyjny uznał za nieadekwatne do przewinienia.

Nowe przepisy zakładają, że zanim dojdzie do utraty mandatu, samorządowcy zostaną wezwani przez przewodniczącego gminy, wojewodę lub wójta do złożenia oświadczenia. Jeśli pomimo wezwania samorządowiec nie dopełni tego obowiązku (będzie miał na to 14 dni), wówczas jego mandat wygaśnie.

Sekretarzowi gminy i jej skarbnikowi za niezłożenie oświadczenia będzie grozić odwołanie, najpóźniej 30 dni od momentu, w którym upłynął termin złożenia na złożenie.

Nowelizacja dotyczy ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa. Przepisy mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa wejdzie w życie.

Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.