Wynajmujący mieszkania będą mogli zwrócić się do komornika z żądaniem eksmisji uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów bez wyroku eksmisyjnego.

ZMIANA PRAWA

Dzisiaj (4 sierpnia) rząd będzie głosował nad przyjęciem długo oczekiwanego projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Nowe przepisy dadzą właścicielom mieszkań możliwość zawierania umów o tzw. najem okazjonalny. Ma on przede wszystkim lepiej zabezpieczać wynajmujących przed nieuczciwymi lokatorami.
Z szacunków Ministerstwa Infrastruktury wynika, że około 200 tys. mieszkań w Polsce jest wynajmowanych bez zawierania wymaganych prawem umowy najmu. Jednym z głównych powodów tak fatalnych statystyk jest zbytnia ochrona lokatorów, która zniechęca właścicieli do inwestowania w zakup lokali pod wynajem. Najemcy są często bezkarni i wykorzystują luki w prawie, by mieszkać w nim za darmo.
Nowa instytucja najmu okazjonalnego ma to zmienić. Będzie polegać m.in. na tym, że wynajmujący mieszkania będą mogli zwrócić się do komornika o eksmisję uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego. Wszystko dlatego, że najemcy już w trakcie podpisywania umowy najmu okazjonalnego będą musieli wskazać lokal, do którego zostaną przeniesieni w przypadku eksmisji. Dokument będzie musiał zawierać pisemne oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu na żądanie właściciela. Oświadczenie będzie musiało zostać sporządzone w formie aktu notarialnego (jego koszt będzie wynosił 255 zł). Do umowy będzie musiało zostać dołączone również oświadczenie właściciela (z notarialnie poświadczonym podpisem) lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, który wskazał wynajmujący. Będzie on musiał w ten sposób wyrazić zgodę na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w swoim lokalu po ewentualnej eksmisji najemcy.
Zgodnie z projektem lokatorzy będą musieli opuścić lokal po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa lub po jej wypowiedzeniu przez właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu będzie musiało zostać przedstawione na piśmie i zawierać oznaczenie osób, których dotyczy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego, przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego i pouczenie o co najmniej siedmiodniowym terminie na opuszczenie lokalu. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać na początku 2010 roku.
10 lat na taki okres będzie mogła zostać maksymalnie zawarta umowa o najem okazjonalny
Podstawa prawna
● Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.).