Rada nadzorcza może już zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie bez współdziałania z zarządem, jeżeli uzna to za wskazane. To skutek nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która dziś wchodzi w życie.

Prawo do zwoływania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń otrzymali też akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub ogół głosów w spółce.

– Uprawnienie to będzie trudne do zrealizowania, bowiem akcjonariusze nie mają możliwości opublikowania ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia – mówi Danuta Pajewska, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Uprawnienia akcjonariuszy

Nowe uprawnienia uzyskali też akcjonariusze mniejszościowi. Posiadacze co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, a nie jak dotychczas 1/10, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Mają oni też prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Należy je zgłosić zarządowi nie później niż na 14 dni, a w spółkach publicznych 21 dni, przed terminem zgromadzenia. Akcjonariusz musi jednocześnie przedstawić uzasadnienie żądania lub projekt uchwały. Statut spółki może przewidywać wykonywanie tych uprawnień przez mniejszy niż 1/20 ułamek kapitału.

Koniec blokowania akcji

Akcjonariusz spółki publicznej może też od dzisiaj przenosić akcje między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem jego zakończenia. Według nowych przepisów podstawą do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest bowiem posiadanie, na koniec 16 dnia przed datą walnego, na rachunku zdematerializowanych akcji danej spółki (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz powinien również zgłosić żądanie o wydanie imiennego zaświadczenia, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa. Aby posiadać akcje na rachunku w konkretnym dniu należy dokonać transakcji co najmniej na trzy dni robocze wcześniej. Już na dwa dni robocze przed dniem rejestracji, akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje na sesji giełdowej, zachowując prawo do udziału w walnym zgromadzeniu.

– Rozwiązania te kładą nacisk na podnoszenie jakości komunikacji na rynku kapitałowym, na co warszawska giełda już od kilku lat zwraca szczególną uwagę, wprowadzając wiele rozwiązań w tym zakresie – mówi Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Nowe sposoby głosowania

Akcjonariusze będą mieli możliwość głosowania na walnym zgromadzeniu drogą elektroniczną oraz korespondencyjnie. Głosowanie będzie możliwe, pod warunkiem że przewiduje to regulamin. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. akcjonariusz głosujący korespondencyjnie traci prawo głosu na walnym zgromadzeniu, chyba że odwoła oddany głos przed głosowaniem.

Zgodnie z nowymi przepisami, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (tzw. split voting). Jeśli posiada kilka akcji, to na jednym głosowaniu może wstrzymać się od głosu lub głosować za, ale także przeciw uchwale.

– Podstawowym uzasadnieniem dla dopuszczenia tzw. split voting jest umożliwienie działania tym podmiotom, które w ramach instytucji powiernictwa są obowiązane uwzględniać instrukcje swoich klientów co do wykonywania prawa głosu z akcji – wyjaśnia Paweł Halwa, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Od dzisiaj odmiennie z każdej akcji może też zagłosować pełnomocnik, który może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.