5 sierpnia upływa termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do nowych egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. W tym roku będzie obowiązywał obniżony limit punktów.

Absolwenci wydziałów prawniczych, którzy zdecydowali się w tym roku zdawać egzamin na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną, czy komorniczą muszą spieszyć się ze złożeniem zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu. Ostatni dzień składania dokumentów upływa bowiem już 5 sierpnia 2009 r., zaś w przypadku osób starających dostać się na aplikację komorniczą jest on jeszcze krótszy i upływa z dniem 31 lipca. Spóźnienie się ze złożeniem dokumentów chociażby o dzień będzie wiele kosztować osoby, które obecnie przygotowują się do testów na aplikacje. Terminu nie można bowiem przywrócić.

Wniosek z załącznikami

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości jednej z 24 okręgowych rad adwokackich lub 19 okręgowych izb radców prawnych. Osoby zainteresowane odbywaniem aplikacji notarialnej powinny złożyć dokumenty w jednej z 5 siedzib komisji kwalifikacyjnych, które mieszczą się w siedzibach rad izb notarialnych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Z kolei prawnicy zamierzający przystąpić we wrześniu do egzaminu komorniczego powinni skierować pismo do rady izby komorniczej w Warszawie, Poznaniu lub Krakowie.
Do zgłoszenia należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, ważne, a więc wystawione co najwyżej miesiąc przez złożeniem zgłoszenia, zaświadczenie o niekaralności (jego koszt to 50 zł) i dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny w kwocie 638 zł.

Zmiany w egzaminach

Kandydaci na aplikantów adwokackich, radcowskich lub notarialnych będą w tym roku zdawać egzamin konkursowy na nowych zasadach. Test jednokrotnego wyboru ma się składać ze 150 pytań. W dodatku będzie identyczny dla kandydatów na aplikację adwokacką i radcowską. Prawidłowość odpowiedzi oceniana ma być według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać maksymalnie 1 punkt. Na aplikację zostanie przyjęty każdy, kto uzyska co najmniej 100 punktów, co stanowi 66 proc. Do tego roku zdający na aplikacje muszą zaznaczyć aż 76 proc. pozytywnych odpowiedzi (uzyskać co najmniej 190 punktów na 250 pytań).

Chociaż reforma ma jeszcze bardziej otworzyć dostęp do zawodów prawniczych to osoby, którym w zeszłym roku nie udało się przekroczyć bariery 190 punktów doskonale wiedzą, że decydujące znaczenie przy rozwiązywaniu testu ma nie limit punktów, ale trudność zawartych w nim pytań. Wskazują na to jednoznacznie wyniki egzaminu konkursowego w 2008 r., kiedy to na aplikację adwokacką dostało się zaledwie 12 proc. kandydatów, radcowską – 11 proc., a notarialną 25 proc. kandydatów. Olbrzymim zaskoczeniem były z kolei wyniki naboru na aplikację komorniczą, gdzie dostało się 98 proc. zdających.
Zgodnie z zarządzeniami ministra sprawiedliwości, egzaminy wstępne, które mają być przepustką do wykonywania w przyszłości upragnionego zawodu adwokata, radcy, rejenta czy komornika odbędą się w jednocześnie w wyznaczonych miejscach w kraju 19 września 2009 r. (sobota) o godz. 11.00. Nie ma więc mowy o tym, aby przystąpić do więcej niż jednego egzaminu konkursowego na aplikację do wymienionych wyżej zawodów.

Opłata za egzamin

Opłata za egzamin wstępny na aplikację wynosi 638,00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką (ew. radcowską, notarialną lub komorniczą)”.

Jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską lub notarialną:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
- w razie braku dyplomu - zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.
- informację o niekaralności z KRK opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia,
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
- trzy zdjęcia.


Jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą:
- dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego
- odpis aktu urodzenia,
- życiorys,
- zaświadczenie o stanie zdrowia
- dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce
- zaświadczenie o niekaralności,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
- dwa zdjęcia.