Na przedsięwzięcia szkoleniowe i edukacyjne gminy mogą pozyskać środki unijne przede wszystkim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– Dofinansowanie projektów szkoleniowych i doradczych wynosi do 90 proc. Możliwości otrzymania wsparcia wydają się być dla urzędów szczególnie atrakcyjne, ponieważ każdy z nich w corocznym budżecie i tak przewiduje określone środki na szkolenia dla pracowników. Przy wsparciu PO KL kwotę tę można zwielokrotnić – informuje Sławomir Cabajewski z Eficom.

Przy realizacji niektórych projektów poziom dofinansowania może wynieść nawet 100 proc. Wzmacnianiu potencjału samorządów terytorialnych służy w szczególności realizacja projektów konkursowych oraz systemowych w ramach Priorytetu V PO KL – Dobre rządzenie – Działanie 5.2. Przewiduje się w nim wsparcie projektów ukierunkowanych na modernizację procesów zarządzania w jednostkach administracji samorządowej, w tym wdrożenie planowania finansowego w ujęciu zadaniowym. Pomoc unijna jest oferowana również na wdrożenie usprawnień zarządczych, w szczególności mających na celu poprawę obsługi interesantów urzędu. W ramach Działania 5.2 wspierane będą również projekty szkoleniowe dla kadr administracji samorządowej.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Jakie warunki będą musiały spełnić samorządy, aby uzyskać dofinansowanie?

Czym jest Priorytet VI - Rynek pracy?

Czym jest Priorytet VII - Promocja integracji społecznej?

Jakie są cztery etapy ubiegania się o wsparcie na projekty szkoleniowe?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.