Wniosek o ogłoszenie upadłości banku może złożyć tylko Komisja Nadzoru Finansowego.
Z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu umowy rachunku bankowego, umowy kredytu i pożyczki (jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy), poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw (jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności) oraz o udostępnienie skrytek sejmowych, a także umowy przechowania. Wydanie przedmiotów i papierów wartościowych musi wówczas nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie). Natomiast oprocentowanie rachunków bankowych naliczane jest tylko do dnia ogłoszenia upadłości banku.
Sąd o ogłoszeniu upadłości banku orzeka najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosku nie może oddalić nawet wówczas, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub gdy stwierdzi, że majątek banku jest tak obciążony na przykład hipotekami lub zastawami, że pozostała część nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania.
Zanim jednak dojdzie do ogłoszenia upadłości, sąd prowadzi wysłuchanie co do podstaw ogłoszenia jej oraz osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Wysłuchuje: przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, względnie likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. Gdyby jednak spowodowało to zwłokę w rozpoznaniu sprawy, to sąd może od niego odstąpić. Sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Natomiast uczestnikiem postępowania zostaje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W jego imieniu i na jego rachunek wypłaty środków gwarantowanych dokonuje syndyk albo zarządca.