Jeśli pełnomocnik przedsiębiorcy, wnosząc pismo wszczynające postępowanie w sprawach gospodarczych, popełni błąd formalny, to przedsiębiorca ma możliwość złożenia takiego pisma ponownie.
Od początku lipca uchybienia formalne popełnione przez adwokatów lub radców prawnych reprezentujących przedsiębiorcę w sprawach gospodarczych nie pozbawią go prawa do korzystania z procedur sądowych. Możliwość taką wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która z powodu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny (TK) niezgodności z konstytucją uchyla art. 4798a kodeksu postępowania cywilnego. Stanowił on, że zarządzenie o zwrocie pisma wszczynającego postępowanie, które nie spełniało warunków formalnych, powinno zawierać wskazanie braków, jakimi było ono dotknięte, oraz pouczenie o skutkach jego ponownego wniesienia. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona mogła wnieść je ponownie. Jednak przepisy te nie miały zastosowania, gdy strona reprezentowana była przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Zatem uchylenie tego przepisu daje przedsiębiorcy możliwość ponownego wniesienia pisma, jeśli wskutek błędu pełnomocnika nie otrzymało ono prawidłowego biegu. Przedsiębiorca ma więc tydzień na uzupełnienie braków i wniesienie pisma wszczynającego jeszcze raz.
Ważne!
Przedsiębiorca, który w postępowaniu gospodarczym niewłaściwie opłacił pismo procesowe lub środek odwoławczy, będzie wzywany do uzupełnienia tych braków
Korzystne dla przedsiębiorców zmiany ma także uchylenie art. 1302 par. 3 i par. 4. Przepisy te stanowiły, że pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący zwracał bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlegało opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu. Ponadto sąd odrzucał bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego o środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia. Natomiast w sprawach gospodarczych przepisy te miały zastosowanie, nawet jeśli przedsiębiorca nie był reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.
Dzięki nowym przepisom od 1 lipca przedsiębiorca, który w postępowaniu gospodarczym niewłaściwie opłacił pismo procesowe lub środek odwoławczy, będzie wzywany do uzupełnienia tych braków.
Podstawa prawna
Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 234, poz. 1571).