Senat proponuje zmianę tekstu ustawy medialnej. W przyjętych w piątek ok. 50 poprawkach zakłada się m.in. wpisanie do katalogu zadań mediów publicznych obowiązku wspierania chrześcijańskiego systemu wartości oraz zakaz przerywania reklamami programów powstałych za publiczne pieniądze.

Senatorowie odrzucili natomiast poprawki gwarantujące, że kwota ok. 880 mln zł dla mediów publicznych byłaby corocznie sztywno określona w budżecie państwa. Odrzucenie poprawki oznacza, że - tak, jak uchwalił Sejm - wysokość środków dla mediów będzie określana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jedynie w projekcie ustawy budżetowej, a o tym, ile pieniędzy z budżetu otrzymają TVP i Polskie Radio ostatecznie zdecyduje parlament uchwalając ustawę budżetową.

Ustawa medialna zmienia system finansowania mediów publicznych - od 2010 r. likwiduje abonament rtv, a w zamian wprowadza finansowanie z budżetu państwa. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną obecne kadencje KRRiT oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Ich członkowie mają pełnić swoje funkcje do czasu powołania następców. Jedną z ważniejszych zmian, które wprowadzi ustawa będzie też przekształcenie regionalnych oddziałów TVP w samodzielne spółki.

Senat w sowich poprawkach postuluje m.in. poszerzenie katalogu zadań mediów publicznych (na które można otrzymać pieniądze z budżetu państwa) o: wspieranie chrześcijańskiego systemu wartości, służenie umacnianiu rodziny, propagowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wszelkiej dyskryminacji (a nie jak uchwalił Sejm jedynie dyskryminacji ze względu na: rasę, narodowość, wyznanie, płeć i orientację seksualną).

Senat ustanowił też tryb odwoławczy dla mediów, w sytuacji gdyby przyznana przez KRRiT licencja programowa nie była zgodna z ich wnioskiem

Senat przyjął też poprawkę stanowiącą, że audycji finansowanych na podstawie licencji programowych, a więc z budżetowych pieniędzy, nie będzie można przerywać reklamami ani telesprzedażą. Wyjątkiem mają być transmisje sportowe. Zakaz obowiązywać ma zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych, które zgodnie z ustawą będą mogły starać się o 10 proc. budżetowych środków na media publiczne.

Z poprawek wynika jednak, że poza programami finansowanymi z budżetu państwa przerywanie programów reklamami będzie dozwolone także w mediach publicznych. Jedna z przyjętych poprawek zakłada bowiem wykreślenie zakazu przerywania programów TVP i Polskiego Radia reklamami i telesprzedażą z obecnej Ustawy o radiofonii i telewizji.

Senat ustanowił też tryb odwoławczy dla mediów, w sytuacji gdyby przyznana przez KRRiT licencja programowa nie była zgodna z ich wnioskiem.

Senatorowie odrzucili natomiast poprawkę, by członkami rad programowych nie mogli być parlamentarzyści, członkowie rządu, radni sejmików oraz prezydenci i radni miast.

Ustawa wróci teraz do Sejmu

Senat nie zgodził się też na poprawkę, by przepisy o finansowaniu mediów z budżetu (kwalifikowane przez UE jako pomoc publiczna) weszły w życie dopiero sześć miesięcy po uzyskaniu na nie zgody Komisji Europejskiej.

Przepadły też poprawki zakładające utrzymanie abonamentu rtv oraz propozycja (zgodna z postulatami Ministerstwa Finansów), by coroczną wysokość środków na media publiczne określała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z resortem.

Ministerstwo Finansów w toku prac senackich komisji wnioskowało o zmianę przepisów dotyczących finansowania mediów oświadczając przy tym, że w 2010 r. resort nie widzi możliwości wyasygnowania z budżetu państwa 880 mln zł na TVP i Polskie Radio.

Ustawa wróci teraz do Sejmu. Jak zapowiedział marszałek Bronisław Komorowski posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do ustawy medialnej na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.