Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne przewiduje ocenę wpływu na środowisko przedsięwzięć przebudowy i ulepszenia dróg miejskich, niezależnie od tego, czy chodzi o przedsięwzięcia określone w załączniku I pkt 7 lit. b) lub c) tej dyrektywy, czy o przedsięwzięcia określone w załączniku II pkt 10 lit. e) lub pkt 13 tiret pierwsze tej dyrektywy, które z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji i w danym przypadku z uwzględnieniem ich współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne - orzekł ETS w wyroku z 25 lipca 2008 r. w sprawie Eccologistas ec Accion- CODA/Ayuntamiento de Madrid.

SYGN. AKT C-142/07

ETS rozpatrywał pytanie prejudycjalne przedstawione przez sąd hiszpański w ramach sporu między organizacją ekologiczną CODA a miastem Madryt w przedmiocie zgody wydanej przez władze Madrytu na różne przedsięwzięcia dotyczące ulepszenia i przebudowy madryckiej obwodnicy. Sąd krajowy chciał ustalić, czy dyrektywę należy interpretować w ten sposób, że przedsięwzięcia przebudowy i ulepszenia niemal całości szybkiej obwodnicy miejskiej powinny podlegać ocenie wpływu na środowisko. Chodzi tu o charakter tych przedsięwzięć, rodzaj danej drogi, cechy i rozmiar tych przedsięwzięć oraz ich wpływ na obszary o dużej gęstości zaludnienia lub krajobraz o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub ekologicznym oraz okoliczność, że stanowią one rezultat podziału całościowego przedsięwzięcia dotyczącego wykonania zespołu podobnych robót na tej samej drodze.

UZASADNIENIE

ETS nie uznał stanowiska władz Madrytu, że droga miejska, do jakiej zaliczyło ono obwodnicę Madrytu, nie jest drogą w rozumieniu dyrektywy, gdyż nie wymieniono jej w załącznikach I i II do dyrektywy. Ponadto ETS przypomniał, że orzekał już wielokrotnie, że zakres Dyrektywy 85/337 jest bardzo szeroki. Sprzeczne z jej celem byłoby wyłączenie z zakresu jej stosowania wszelkich przedsięwzięć dotyczących dróg miejskich tylko na tej podstawie, że w załącznikach I i II nie wymieniono wyraźnie przedsięwzięć dotyczących dróg tego rodzaju. Należy zauważyć, że załącznik I Dyrektywy wymienia autostrady i drogi szybkiego ruchu oraz budowę nowej drogi o czterech lub większej liczbie pasów bądź ich wyrównanie lub poszerzenie istniejącej drogi złożonej z najwyżej dwóch pasów do co najmniej czterech pasów. W załączniku II wymienia ona budowę dróg oraz wszelkie zmiany bądź rozbudowę przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub II, już zatwierdzonych, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Pojęcia zawarte w tych załącznikach są pojęciami prawa wspólnotowego, które powinny być interpretowane niezależnie, poza tym nie jest wykluczone, iż wymienione tam rodzaje dróg są położone zarówno w aglomeracji, jak i poza nią. Dodatkowo, z dotychczas utrwalonego orzecznictwa wynika, że państwa członkowskie winny wykonywać Dyrektywę 85/337, mając na uwadze jej podstawowy cel, którym jest poddawanie ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, które mogą powodować znaczące skutki dla środowiska naturalnego z powodu ich charakteru, rozmiaru lub lokalizacji. W konsekwencji należy zatem uznać, że przedsięwzięcia dotyczące dróg miejskich wchodzą w zakres stosowania dyrektywy.