Zanim inwestor zakupi działkę, na której rosną drzewa, powinien przynajmniej w przybliżeniu wyliczyć, jakie poniesie koszty w związku z ich usunięciem. Wycinanie może nastąpić tylko za zezwoleniem wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, które zostanie wydane na wniosek władającego nieruchomością. Gdyby posiadacz nieruchomości nie był jej właścicielem, to wówczas do wniosku musi dołączyć zgodę właściciela.

Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce (np. na terenie publicznym) albo od zastąpienia ich innymi drzewami i krzewami. Gdyby zaś drzewa lub krzewy rosły na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, to wówczas zezwolenie na usunięcie ich wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek o usunięcie

Władający nieruchomością, który składa wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, powinien określić w nim gatunek, podać obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm i przeznaczenie terenu, na którym one rosną, wskazać przyczynę i termin zamierzonego ich usuwania oraz wielkość powierzchni, z której będą usunięte. Wniosek powinien również zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości oraz wskazywać tytuł prawny władania nieruchomością.

Ważne!

Organ może odmówić zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości albo uzależnić jej wydanie od przesadzenia drzewa w inne miejsce bądź zastąpienia go innym

Od decyzji wydanej w sprawie wycięcia drzew przez urząd gminy można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.

W związku z wycięciem drzewa trzeba uiścić opłatę nie tylko za wykonanie usługi, lecz także za wydanie decyzji. Natomiast przesadzając drzewa za zgodą organu w inne miejsce, inwestor obciążony jest dodatkowo kosztami przesadzenia. Natomiast gdy po dwóch latach okaże się, że drzewa przyjęły się, to opłata za ich usunięcie z poprzedniego miejsca zostanie umorzona.

Stawki opłat zależą od: rodzaju, odmiany, obwodu pnia drzewa i są zróżnicowane. Natomiast za samowolne wycięcie grożą kary, znacznie wyższe niż opłaty za usunięcie drzewa.

Bez zezwolenia i opłat

Natomiast zezwolenie nie jest potrzebne na usunięcie drzew i krzewów owocowych (pod warunkiem, że nie znajdują się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków), drzew i krzewów sadzonych na plantacjach oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza pięciu lat.

W razie usunięcia drzew, wówczas gdy nie jest wymagane zezwolenie, nie są również pobierane opłaty. Opłat nie ponosi też osoba fizyczna, która uzyskała zezwolenie na usunięcie drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opłat nie uiszcza się również, wówczas gdy usunięcie związane jest z odnową i pielęgnacją drzew, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a także za drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego albo żeglugi.

Oprócz tego nie uiszcza się ich również wówczas, gdy usuwane drzewa lub krzewy wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej na cele budowlane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Posiadacz nieruchomości nie ponosi również opłat za wycięcie drzew, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn od niego niezależnych, a także topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.