Projekt rozszerza zakres spraw, w których Prokuratoria ma obowiązkowo reprezentować SP.

Działająca przy Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) Prokuratoria istnieje od 15 marca 2006 roku. Zastępuje Skarb Państwa (SP) w postępowaniach przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi.

Dziurda wyjaśnił, że Prokuratoria zastępuje Skarb Państwa w procesach, które dotyczą spraw o wartości powyżej 1 mln zł i są prowadzone przez sądy powszechne oraz polubowne.

Zgodnie z projektem, Prokuratoria ma zajmować się sprawami powyżej 75 tys. zł, rozpoznawanymi przez sądy okręgowe w pierwszej instancji, a także wszystkimi skargami rozpatrywanymi w sądach polubownych. Urząd działający przy MSP ma również zastępować SP przed Sądem Najwyższym.

Z informacji resortu sprawiedliwości wynika, że w 2007 roku wszczęto 1,5 tys. spraw z udziałem SP, bez możliwości zastąpienia go przez Prokuratorię. Chodzi m.in. o roszczenia odszkodowawcze więźniów oraz przeciwko sądom powszechnych, administracyjnym i prokuraturze.

"Wejście w życie projektu spowoduje, że Prokuratoria będzie miała średnio o 1,5 tys. spraw więcej niż dotychczas" - powiedział Dziurda.

Niekorzystne orzeczenia dla Skarbu Państwa wydano w 50 sprawach; chodzi o roszczenia o wartości ok. 33 mln zł.

Wyjaśnił, że projekt precyzuje występowanie Prokuratorii przed sądami międzynarodowymi. Ma o tym decydować właściwy minister. "Obecnie nasza rola w takich sprawach jest niejasna" - dodał prezes.

Projekt zakłada, że wynagrodzenia radców PG nie mogą być wyższe od pensji sędziów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie brutto radcy takiego urzędu wynosi od 4660 zł do 7570 zł.

Od początku swojej działalności do końca 2007 r. PG prowadziła łącznie 3824 spraw sądowych, opinii prawnych i legislacyjnych. Do końca 2007 roku uzyskano korzystne rozstrzygnięcia dla SP w przypadku 586 spraw. Tym samym zostały cofnięte roszczenia wobec SP na kwotę 2,2 mld zł.

Niekorzystne orzeczenia dla Skarbu Państwa wydano w 50 sprawach; chodzi o roszczenia o wartości ok. 33 mln zł.

Projekt ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.