Wchodzące w życie 2 maja 2009 r. nowe przepisy regulujące sposób wszczęcia i prowadzenia postępowania naprawczego są mniej rygorystyczne od dotychczasowych i dopuszczają możliwość prowadzenia tego postępowania również przez samozatrudniających się, którzy mają niewielkie zadłużenie. Nowe zasady zostały wprowadzone przez ustawę z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Plan naprawczy

Samozatrudniający ma dwie możliwości wszczęcia postępowania naprawczego. Gdy ma on niewielkie zadłużenie nieprzekraczające 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa i nie zalega ze spłatą zobowiązań dłużej niż trzy miesiące, może sam złożyć do sądu rejonowego (do wydziału sądu gospodarczego prowadzącego sprawy o upadłość) oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. Powinien przy tym wykazać, że na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i złożyć plan naprawczy oraz dokumenty, m.in. wykaz majątku z szacunkową wyceną składników, oświadczenie o spłatach wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku i wykaz tytułów egzekucyjnych.

Plan musi zawierać propozycje układowe, które zapewniłyby samozatrudniającemu przywrócenie możliwości konkurowania na rynku oraz powinien przedstawiać wizję rozwoju firmy, a więc zarówno naprawy, jak i rozwoju. Należy do niego dołączyć też uzasadnienie, w którym samozatrudniający uwzględni restrukturyzację zobowiązań oraz majątku.

Jeżeli w ciągu 14 dni od wszczęcia tej procedury sąd nie zakaże jej kontynuowania, to wówczas można je kontynuować.

Samozatrudnijący może też w inny sposób wszcząć postępowanie naprawcze: wnieść o upadłość, ale wykazać, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia postępowania naprawczego.

Sąd oddali wówczas wniosek o upadłość i od razu zezwoli na wszczęcie postępowania naprawczego.