Podział nieruchomości dokonywany jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej. Załącznikiem do decyzji jest mapa z projektem podziału. Jeżeli w wyniku podziału wzrośnie wartość nieruchomości, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta może pobrać opłatę z tego tytułu. Nie może być ona większa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Dokładną jej wysokość określa rada gminy uchwałą. Każdy podział musi być zgodny z miejscowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy.
Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z nieruchomości jednej lub kilku działek w celu utworzenia odrębnych nieruchomości i przeniesieniu ich własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela - podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjnoprawnym podział nieruchomości polega natomiast na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntów wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela - podział geodezyjny.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.