Tegoroczni absolwenci wydziałów prawa oraz osoby, które ukończyły studia prawnicze w poprzednich latach lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce, mogą 20 września 2008 r. przystąpić do konkursowego egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Egzaminy rozpoczną się w tym samym terminie w całym kraju. W tym roku egzamin odbywa się na dotychczasowych zasadach.

- Kandydaci na korporacyjne aplikacje prawnicze będą musieli rozwiązać test składający się z 250 pytań. Uzyskanie co najmniej 190 punktów będzie oznaczało przyjęcie na aplikację - mówi Iwona Kujawa, dyrektor departamentu szkolenia ustawicznego i nadzoru nad aplikacjami prawniczymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Przed egzaminem każdy kandydat musi zarejestrować się we właściwej okręgowej izbie radców prawnych, izbie notarialnej bądź też okręgowej radzie adwokackiej. Kandydaci do korporacji prawniczych muszą złożyć swoje zgłoszenia najpóźniej do 6 sierpnia.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu na aplikację powinno zawierać wniosek o dopuszczenie do egzaminu, kwestionariusz osobowy i życiorys. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć: potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych (zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego), aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz dwa zdjęcia.

EGZAMINY W 2008 ROKU

Terminy i koszty konkursu:

• 20 września 2008 r., godzina 11 - termin egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną

• 6 sierpnia 2008 r. - ostateczny termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego

• 563 zł - opłata za przystąpienie do egzaminu

Podstawa prawna

• Ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.).

• Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1059 z późn. zm.).

• Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369 z późn. zm.).