Rząd zdecydowany jest wzmacniać podstawy finansowania samorządów. Projektowane rozwiązania prawne stanowią kolejny krok w procesie decentralizacji zadań publicznych. W tym celu ustawa o wojewodzie i zmianie innych ustaw, które wczoraj przyjął rząd, przewidują przekazanie części zadań organom władzy lokalnej - do samorządu gminnego i powiatowego.

Nowe przepisy przewidują zmiany strukturalne polegające na:

• zespoleniu na szczeblu województwa i powiatu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

• przekazanie Ochotniczych Hufców Pracy samorządom wojewódzkim,

• przekazanie ośrodków doradztwa rolniczego także do województwa.

W zakresie poszerzenia kompetencji samorządów przewiduje się, że:

• będzie obowiązywać zasada subsydiarności, czyli że uprawnienia powinny być przekazywane do najniższego szczebla administracji, będącego w stanie efektywnie realizować powierzone zadania,

samorząd województwa przejmie zadania reglamentacyjno-porządkowe, wojewoda ma kompetencje kontrolne,

• samorząd przejmuje zadania jako własne,

• uporządkowane zostaną zadania związane z wydawaniem aktów prawa miejscowego,

• zostaną przeniesione uprawnienia z zarządu na marszałka województwa i sejmiku województwa - do wydawania aktów normatywnych.

Ustawy o podziale zadań administracji publicznej porządkują kompetencje administracji rządowej i samorządowej na szczeblu wojewódzkim

Ograniczają tym samym pole ewentualnego konfliktu kompetencyjnego pomiędzy wojewodą, który jest reprezentantem rządu w terenie, a sejmikiem i zarządem województwa.

Zmienione zatem będą m.in. takie ustawy, jak o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o odznakach i mundurach, o scalaniu i wymianie gruntów, prawo przewozowe, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o rybactwie śródlądowym, o kombatantach.

Ustawy wejdą w życie 1 stycznia 2009 roku i z tą datą pracownicy urzędów wojewódzkich, którzy wykonują zadania podlegające przekazaniu samorządom, zostaną zatrudnieni w urzędach marszałkowskich.

OPINIA

MAREK WÓJCIK

doradca ministra spraw wewnętrznych Grzegorza Schetyny

Uprawnienia powinny być przypisane do najniższego szczebla administracji będącego w stanie efektywnie zrealizować postawione zadania. Przy wojewodzie pozostają uprawnienia nadzorcze i kontrolne.

Z punktu widzenia interesu obywateli władza będzie mniej odległa. Przewidziana likwidacja delegatur wojewódzkich spowoduje oszczędności, a część powiatów będzie np. miała prawo wydawania paszportów.

W wyniku przejęcia nowych zadań zwiększeniu ulega skala dochodów samorządów terytorialnych, a więc poprawiają się warunki sięgania po dodatkowe środki na realizację projektów unijnych.