Dzisiaj Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, która ma być elementem reformy administracji publicznej. Nowe rozwiązania przewidują wzmocnienie pozycji wojewody jako przedstawiciela władzy centralnej w województwie.

- Zaproponowane przez MSWiA rozwiązania są zasadniczo słuszne. Należało już wcześniej odebrać wojewodom kompetencje gospodarcze, a pozostawić uprawnienia policyjno-nadzorcze, gdyż na tym powinna polegać realna władza wojewody - mówi Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Dzisiaj w województwie panuje dwuwładza: samorząd województwa ma pewne zadania, ale to wojewoda podejmuje ostateczne decyzje. Wojewoda prowadzi politykę regionalną, a powinien być tylko reprezentantem rządu w województwie, nie zaś gospodarzem. Gospodarzem jest samorząd zgodnie z konstytucją - dodaje Porawski.

Projekt określa zamknięty katalog funkcji sprawowanych przez wojewodę, oddziela administrację rządową od strukturalnej, wprowadza jednoosobową odpowiedzialność, przesuwa część zadań administracji publicznej do samorządów.

Nadzór i kontrola

Zdaniem prof. Michała Kuleszy, doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda ma odpowiadać za sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa w skali województwa, sprawować nadzór nad prawną stroną działalności samorządu, kontrolować wykorzystanie majątku państwowego, a wreszcie reprezentować rząd w terenie. To ostatnie zadanie nie oznacza przecinania wstęg, ale koordynację pracy całej administracji rządowej w województwie, a także informowanie rządu o tym, co dzieje się w terenie.

Wojewodzie przydzielono także zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Jednocześnie wzmocniono jego uprawnienia kontrolne. O wynikach kontroli wojewoda będzie zobowiązany informować organ wyższego szczebla. Uzupełnieniem funkcji kontrolnych wojewody ma być możliwość wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej w terenie. W sytuacjach nadzwyczajnych będzie on mógł wstrzymać wykonanie decyzji administracyjnej, a także wprowadzić dodatkowe obowiązki np. informacyjne o przebiegu egzekucji administracyjnej.

Akty prawne

Uprawnienie wojewody do stanowienia aktów prawnych pozostaną podobne do tych co są obecnie. Nadal będą mogli wydawać rozporządzenia porządkowe w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach wykonawczych, w przypadku gdy jest to niezbędne dla życia i zdrowia mieszkańców.

Likwidacja delegatur

Mają też zostać zlikwidowane delegatury urzędów wojewódzkich (uchylona zostanie ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie). W związku z tym powstanie konieczność uregulowania statusu wojewodów, delegatur i inspektorów, a także pracowników likwidowanych delegatur, jeśli w terminie trzech miesięcy nie zostaną im przedstawione nowe warunki pracy i płacy.

Termin wejścia w życie ustawy jest przewidywany na 1 stycznia 2009 r.

12 mln zł będzie kosztowała likwidacja 34 delegatur, które zatrudniają 1597 osób